تحقیقات سیاسی بین المللی, دوره (6), شماره (21), سال (2015-3) , صفحات (183-218)

عنوان : ( برابرسنجیِ مفهومی آموزه‌هایِ سه‌گانه‌یِ سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ امّ‌القرا، تمدّن ایرانی، ائتلاف/ اتّحاد )

نویسندگان: محسن خلیلی , امیر عباسی خوشکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از نگارش مقاله، بررسی آموزه های ام القرا، تمدن ایرانی و ائتلاف است؛ از این دیدگاه که کدا میک از دکترین ها با سیاست خارجی ایران قرابت نظری بیشتری دارد. پرسش اصلی این است که چرا از میان آموزه های سi گانه ام القرا، تمدن ایرانی و ائتلاف، رهنامه ام القرا، قابلیت مناسب تری برای توجیه و شکل دهیِ رفتار سیاست خارجی ایران در دورانِ پساامام خمینی دارد؟ فرضیه مقاله این بود که با توجه به ویژگی های جهان شمولی و اسلامی بودن اهداف و نیز گفتمان تجویزی موجود در سیاست خارجی و حضور فرهنگ سیاسی مبتنی بر اسلامِ شیعی آرمانی حاکم بر سیاست خارجی، آموزه ام القرا توانایی گسترده تری را برای تفسیر سیاست خارجی ایران داراست. نقد دو آموزه تمدن ایرانی و ائتلاف (به دلیل کم توجهی به نقش اسلام در سیاست خارجی و کم رنگ دانستن منافع اسلامی و آرمانی شیعی در پیوند با منافع ملی) یافته اصلی پژوهش است. شیوه جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و روش تحلیل داده ها، تبیینی- مقایسه ای است.

کلمات کلیدی

, سیاست خارجی ایران, آموزه های سیاست خارجی, ام القرا, تمدن ایرانی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049101,
author = {خلیلی, محسن and عباسی خوشکار, امیر},
title = {برابرسنجیِ مفهومی آموزه‌هایِ سه‌گانه‌یِ سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ امّ‌القرا، تمدّن ایرانی، ائتلاف/ اتّحاد},
journal = {تحقیقات سیاسی بین المللی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {21},
month = {March},
issn = {2008-7616},
pages = {183--218},
numpages = {35},
keywords = {سیاست خارجی ایران، آموزه های سیاست خارجی، ام القرا، تمدن ایرانی، ائتلاف.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برابرسنجیِ مفهومی آموزه‌هایِ سه‌گانه‌یِ سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ امّ‌القرا، تمدّن ایرانی، ائتلاف/ اتّحاد
%A خلیلی, محسن
%A عباسی خوشکار, امیر
%J تحقیقات سیاسی بین المللی
%@ 2008-7616
%D 2015

[Download]