پژوهش آب در کشاورزی, دوره (29), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (169-179)

عنوان : ( رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی )

نویسندگان: هادی دهقان , امین علیزاده , کاظم اسماعیلی , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش خشکی یکی از مشکلات اصلی تولید فرآوردههای کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران است. مطالعات زیادی در ارتباط با رشد ریشه گیاهان مختلف انجام شده است، اما اطلاعات در مورد رشد ریشه گوجه فرنگی محدود میباشد. در این پژوهش تأثیر تنش خشکی بر رشد ریشه، عملکرد، اجزای عملکرد گوجه فرنگی در شرایط گلخانهای بررسی شد. تنش خشکی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار آبیاری شامل 60 ،80 ،100 و 40 درصد نیاز آبی و سه تکرار اعمال گردید. در انتهای فصل رشد صفاتی همچون وزن میوه، قطر میوه، تعداد میوه، وزن خشک اندام هوایی، حجم ریشه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه و طول ریشه اندازهگیری شد. به طور کلی، تنش خشکی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات ریشه گوجه فرنگی در سطح احتمال 1% اثر معنیدار داشت. بیشترین میانگین وزن میوه (602/53 گرم)، تعداد میوه (9/33)، قطر میوه (4/86 سانتیمتر)، وزن خشک اندام هوایی (127/64 گرم)، حجم ریشه (0/38 لیتر)، وزن تر ریشه (268/97 گرم)، وزن خشک ریشه (24/25 گرم)، طول ریشه (21761 سانتیمتر) و سطح ریشه (10209 سانتیمتر مربع) مربوط به تیمار 100 درصد نیاز آبی بود. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد صفات ریشه همبستگی مثبت و معنیداری با عملکرد گیاه دارند و هرگونه کاهش در آنها عملکرد گیاه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. حجم ریشه بیشترین همبستگی را با عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی نشان داد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: آزمایش گلخانهای, نیاز آبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049115,
author = {دهقان, هادی and علیزاده, امین and اسماعیلی, کاظم and نعمتی, سیدحسین},
title = {رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2015},
volume = {29},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-7140},
pages = {169--179},
numpages = {10},
keywords = {واژه های کلیدی: آزمایش گلخانهای، نیاز آبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی
%A دهقان, هادی
%A علیزاده, امین
%A اسماعیلی, کاظم
%A نعمتی, سیدحسین
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2015

[Download]