پژوهش های دانش زمین, دوره (6), شماره (22), سال (2015-7) , صفحات (65-83)

عنوان : ( جداسازی محیط های بیابانی بر پایه آستانه های اکوژئومورفیک )

نویسندگان: زهرا عبدالله زاده , عادل سپهر , علیرضا راشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفکیک محیط¬های بیابانی از غیربیابانی اغلب به¬دلیل تنوع بالای الگوهای پوشش گیاهی، خاک و سنگ در مجاورت یکدیگر دشوار است. مطالعه روند تغییرات اکولوژیک و ژئومورفولوژیک یک منطقه می¬تواند در تعیین آستانه¬های اکوژئومورفیک به¬منظور تفکیک محیط¬های بیابانی از غیربیابانی بر پایه پتانسیل¬های برگشت¬پذیری و پتانسیل¬های فرسایش¬پذیری ملاک عمل قرار گیرد. به¬¬طوری که بر اساس نسبت پتانسیل¬های فوق میزان تاب¬آوری و ارتجاعیت اکولوژیک اکوسیستم دچار تغییر می¬شود. هدف از این پژوهش جداسازی محیط¬های بیابانی در بخشی از استان خراسان رضوی بر پایه مرزهای اکوژئومورفیک می¬باشد. لذا در این پژوهش، با استفاده از چهار نقشه لیتولوژی، پوشش گیاهی، رده¬بندی خاک و نقشه هم¬بارش، تغییرات نسبت پتانسیل¬های فرسایش¬پذیری و برگشت¬پذیری مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا با انتخاب منطقه¬ای محدود در سطح استان که از لحاظ گرادیان اقلیمی و ارتفاعی بیانگر شیب تغییرات باشد، چهار نقشه فوق تفکیک گردید. از داده¬های رقومی TM/ETM و نقشه های زمین شناسی و خاک در مقیاس 1:250000 در تولید نقشه های مذکور استفاده شده است. به منظور ارزیابی صحیح¬تر این جداسازی، پیاده¬سازی یک طبقه¬بندی نظارت نشده بر روی تصویر سنجنده MODIS از منطقه مطالعاتی، به¬خوبی روند تغییرات عوامل اکوژئومورفیکی را همگام با تغییرات چهار نقشه فوق نشان می¬دهد. بررسی تغییرات اکولوژیک و ژئومورفولوژیک همگی در یک راستا روند تغییر نسبت پتانسیل¬های فرسایشی و برگشت¬پذیری را در منطقه مطالعاتی تأیید کردند. نتایج پژوهش مشخص¬کننده دو آستانه یا گذر اکوژئومورفیک در منطقه مورد بررسی می-باشد، گذر اکوژئومورفیک از منطقه غیربیابانی به نیمه¬بیابانی و گذر اکوژئومورفیک نیمه¬بیابانی به محیط بیابانی تفکیک شدند.

کلمات کلیدی

, محیط های بیابانی, فرسایش پذیری, برگشت پذیری, آستانه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049116,
author = {عبدالله زاده, زهرا and سپهر, عادل and راشکی, علیرضا},
title = {جداسازی محیط های بیابانی بر پایه آستانه های اکوژئومورفیک},
journal = {پژوهش های دانش زمین},
year = {2015},
volume = {6},
number = {22},
month = {July},
issn = {2008-8299},
pages = {65--83},
numpages = {18},
keywords = {محیط های بیابانی، فرسایش پذیری، برگشت پذیری، آستانه های اکوژئومورفیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی محیط های بیابانی بر پایه آستانه های اکوژئومورفیک
%A عبدالله زاده, زهرا
%A سپهر, عادل
%A راشکی, علیرضا
%J پژوهش های دانش زمین
%@ 2008-8299
%D 2015

[Download]