مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (5), شماره (9), سال (2015-6) , صفحات (101-128)

عنوان : ( اشاعه استانداردهای ارزشیابی در گزارش پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی: کاوشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد )

نویسندگان: معصومه قائمی پور , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزشیابی برای سلامت تعلیم و تربیت و برنامه‌های آن، امری مهم و حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی در پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد بود. پژوهش حاضر از نظر روش، پژوهش ارزشیابی بود و با توجه به اینکه گزارش‌های پایانی مدنظر قرار گرفت فرا-ارزشیابی از نوع پایانی بود. جامعه آماری آن شامل کلیه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد با موضوع ارزشیابی طی سال‌های 1392-1382 در چهار دانشگاه علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران و فردوسی مشهد بود که به شیوه سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. صرفاً پژوهش‌هایی که با روش کمی انجام شده‌اند برای بررسی انتخاب شد. در این پژوهش از چک‌لیست فرا-ارزشیابی استافل بیم (2012)، استفاده شد. برای مشخص کردن پایایی کدگذار از ضریب همبستگی کاپا استفاده شد که مقدار آن 93/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که همه‌ی پایان‌نامه‌ها در اشاعه‌ی معیارهای سودمندی، قابلیت کاربرد، درستی در سطح ضعیف و در اشاعه معیارهای دقت و مسئولیت‌پذیری ارزشیابی در سطح متوسط ارزشیابی شدند.

کلمات کلیدی

, ارزشیابی, فرا-ارزشیابی, استانداردهای ارزشیابی برنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049119,
author = {قائمی پور, معصومه and کرمی, مرتضی and امین خندقی, مقصود},
title = {اشاعه استانداردهای ارزشیابی در گزارش پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی: کاوشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد},
journal = {مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {9},
month = {June},
issn = {2476-2865},
pages = {101--128},
numpages = {27},
keywords = {ارزشیابی، فرا-ارزشیابی، استانداردهای ارزشیابی برنامه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اشاعه استانداردهای ارزشیابی در گزارش پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی: کاوشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد
%A قائمی پور, معصومه
%A کرمی, مرتضی
%A امین خندقی, مقصود
%J مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
%@ 2476-2865
%D 2015

[Download]