اقیانوس شناسی, دوره (5), شماره (20), سال (2015-2) , صفحات (31-42)

عنوان : ( مطالعه هیدروژئوشیمی و عوامل موثر بر شیمی آب خلیج گرگان )

نویسندگان: لیا بشری , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , حمید علیزاده لاهیجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر تعداد 11 نمونه آب و 10 نمونه رسوب از خلیج گرگان و 10 نمونه آب از رودخانه های منتهی به آن به منظور مطالعه عوامل موثر بر شیمی آب خلیج گرگان مورد بررسی قرار گرفت. غلظت یون های محلول در آب به روش تیتراسیون و جذب اتمی تعیین و از داده های حاصله در تعیین تیپ آب، نسبت های یونی، منشا گونه های محلول در آب و نمایه های اشباع شدگی استفاده شد. کانی شناسی رسوبات به روش پراش پرتو ایکس تعیین شده و داده های حاصله جهت مقایسه با نمایه های اشباع شدگی نمونه های متناظر آب مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات نشان داد که از بین عوامل موثر بر شیمی آب خلیج گرگان، ورود آب دریای خزر نقش غالب را داشته و دو عامل دیگر یعنی شیمی رودخانه های منتهی به خلیج و رسوبات بستر خلیج میتوانند تنها سهم ناچیزی در تغییر موضعی شیمی آب خلیج داشته باشند. با توجه به گسترش فعالیت های صنعتی و کشاورزی و ورود فاضلابهای مختلف، می توان پیش بینی کرد که به مرور زمان تاثیر حوضه آبریز بر شیمی آب خلیج گرگان افزایش خواهد یافت.

کلمات کلیدی

, خلیج گرگان, هیدروژئوشیمی, دیاگرام پایپر, نسبت های یونی, نمایه اشبا ع شدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049122,
author = {بشری, لیا and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and حمید علیزاده لاهیجانی},
title = {مطالعه هیدروژئوشیمی و عوامل موثر بر شیمی آب خلیج گرگان},
journal = {اقیانوس شناسی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {20},
month = {February},
issn = {1562-1057},
pages = {31--42},
numpages = {11},
keywords = {خلیج گرگان، هیدروژئوشیمی، دیاگرام پایپر، نسبت های یونی، نمایه اشبا ع شدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه هیدروژئوشیمی و عوامل موثر بر شیمی آب خلیج گرگان
%A بشری, لیا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A حمید علیزاده لاهیجانی
%J اقیانوس شناسی
%@ 1562-1057
%D 2015

[Download]