زمین شناسی ایران, دوره (8), شماره (31), سال (2014-11) , صفحات (107-116)

عنوان : ( بررسی تأثیر pH، دوز جاذب و غلظت اولیه برجذب سطحی عنصر سرب از آب های آلوده توسط گوتیت و گل اخرای جزیره هرمز )

نویسندگان: سیده منیره حسینی , محمدحسین محمودی قرائی , سیداحمد مظاهری , علی احمدپور , غلامرضا ثوابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جذب سطحی یکی از روش های مؤثر و با صرفه برای حذف فلزات سمی از جمله سرب از آب های آلوده می باشد. در این مقاله تأثیر سه پارامتر pH، دوز جاذب و غلظت اولیه ی سرب بر جذب سطحی سرب توسط دو جاذب ارزان قیمت شامل گوتیت طبیعی و گل اُخرای جزیره ی هرمزمورد بررسی قرار گرفته است. بررسی تأثیر pH روی جذب سرب توسط جاذب ها نشان داد که برای هر دو جاذب، افزایش pH تاحد 5، درصد جذب سرب را افزایش می دهد. از طرفی آزمایش ها نشان داد که با افزایش دوزجاذب، درصد جذب در هردو جاذب بالا می رود ولی گل اُخرا بر خلاف گوتیت، قابلیت بالایی برای جذب سرب حتی در دوز جاذب g/L2 دارد. بررسی ها نشان داد که در غلظت های بالا گل اُخرا نسبت به گوتیت جاذب مؤثرتری برای سرب است، به طوری¬که گل اُخرا در غلظت اولیه¬ی mg/L 150 به میزان 57/97 درصد سرب محلول در آب را در دمای محیط (̊C 5/23) و با شرایط 5pH=، دوز جاذب g/L 6، زمان 60 دقیقه و اندازه ذرات ریزتر از 230 مش حذف می کند در حالی که گوتیت در همین شرایط 53/78 درصد سرب را حذف می کند. در این شرایط حداکثر ظرفیت جذب (qe) سرب برای گل اُخرا وگوتیت به ترتیب 60/24 و 39/24 میلی¬گرم بر گرم می باشد. رابطه ی بین غلظت اولیه و درصد جذب، برای گل اُخرا مستقیم ولی برای گوتیت طبیعی این رابطه به شکل معکوس می باشد. ترسیم ایزوترم های جذب لانگمویر و فروندلیچ، نشان داد که گوتیت با ضریب همبستگی 995/0 از مدل جذب لانگمویر پیروی می کند ولی گل اُخرا تقریبا از هر دو مدل لانگمویر و فروندلیچ پیروی می کند.

کلمات کلیدی

, جذب سطحی, سرب, گوتیت, گل قرمز اصلاح شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049123,
author = {حسینی, سیده منیره and محمودی قرائی, محمدحسین and مظاهری, سیداحمد and احمدپور, علی and غلامرضا ثوابی},
title = {بررسی تأثیر pH، دوز جاذب و غلظت اولیه برجذب سطحی عنصر سرب از آب های آلوده توسط گوتیت و گل اخرای جزیره هرمز},
journal = {زمین شناسی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {31},
month = {November},
issn = {1735-7128},
pages = {107--116},
numpages = {9},
keywords = {جذب سطحی، سرب، گوتیت، گل قرمز اصلاح شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر pH، دوز جاذب و غلظت اولیه برجذب سطحی عنصر سرب از آب های آلوده توسط گوتیت و گل اخرای جزیره هرمز
%A حسینی, سیده منیره
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مظاهری, سیداحمد
%A احمدپور, علی
%A غلامرضا ثوابی
%J زمین شناسی ایران
%@ 1735-7128
%D 2014

[Download]