پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (3), سال (2017-1) , صفحات (526-538)

عنوان : ( بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی )

نویسندگان: ویدا ورناصری قندعلی , پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف آبیاری و مدیریت تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف قناری (Phalaris canariensis L.)، آزمایشی به صورت کرت¬های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. سه رژیم آبیاری (بر اساس 60، 80 و100 درصد نیاز آبی) در کرت-های اصلی و شش تیمار کودی (کود شیمیایی (200 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره و 150 کیلوگرم در هکتار از منبع سوپر فسفات تریپل)، کود ورمی‌کمپوست (6 تن در هکتار)، کود دامی (30 تن در هکتار)، کود شیمیایی+ کود ورمی‌کمپوست (50 :50)، کود شیمیایی+ کود دامی (50: 50) و شاهد) در کرت¬های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر سطوح مختلف آبیاری بر اکثر صفات مورد بررسی بجز درصد برگ به کل ماده خشک علف قناری معنی¬دار بود. بیشترین عملکرد علوفه تر به ترتیب برای رژیم¬¬های آبیاری 100 و 80 درصد نیاز آبی با 76/24 و 12/24 تن در هکتار و بیشترین عملکرد علوفه خشک نیز برای رژیم آبیاری 100 و 80 درصد نیاز آبی به ترتیب 51/6 و 30/6 تن در هکتار مشاهده شد. همچنین صفت¬های ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، درصد سنبله، عملکرد علوفه تر و خشک و پروتئین علوفه تحت تأثیر معنی¬دار تیمار کودی قرار گرفتند. بیشترین عملکرد علوفه تر تحت تأثیر تیمار کودی ورمی‌کمپوست و دامی با 92/24 تن در هکتار بدست آمد و کمترین میزان به تیمار بدون کود (شاهد) با 42/18 تن در هکتار اختصاص داشت. بیشترین عملکرد علوفه خشک، برای کودهای دامی و ورمی‌کمپوست مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل، مصرف کودهای دامی یا ورمی‌کمپوست و همچنین به صورت تلفیقی با شیمیایی عملکرد قابل توجه‌تری خواهد داشت. بنابراین، با توجه به نتایج این آزمایش استفاده از روش کم¬آبیاری علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، به صورت 80 درصد نیاز آبی می‌توان به عملکرد مطلوب علف قناری در واحد سطح دست یافت.

کلمات کلیدی

, ورمی‌کمپوست, کود دامی, مدیریت تلفیقی کودهای آلی, عملکرد علوفه تر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049125,
author = {ورناصری قندعلی, ویدا and رضوانی مقدم, پرویز and خرم دل, سرور},
title = {بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {3},
month = {January},
issn = {2008-1472},
pages = {526--538},
numpages = {12},
keywords = {ورمی‌کمپوست، کود دامی، مدیریت تلفیقی کودهای آلی، عملکرد علوفه تر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی
%A ورناصری قندعلی, ویدا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خرم دل, سرور
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]