دیرینه شناسی, دوره (2), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (49-62)

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند کژدمی در برش تنگ ماغر، شمال غربی بهبهان بر مبنای روزنداران پلانکتونیک )

نویسندگان: ابراهیم عبدالهی , محمد وحیدی نیا , مهناز پروانه نژاد شیرازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعات زیست چینهنگاری و تعیین سن دقیق سازند کژدمی بر اساس روزنداران پلانکتونیک و تطکابق بایوزونهکای نناسکایی نکدا بکا بایوزونهای استاندارد جهانی، سازند کژدمی در برش تنگ ماغر مورد بررسی قرار گرفت. در ایکن مطالعکه تعکداد 37 نمونکه از خکمامت 032 متکری سازند کژدمی بردانت ندا است. سنگ نناسی غالب برش مورد مطالعه نامل نیلهای سیاا بیتومیندار، مارن و میان لایههای نازک سنگ آهک میباند. مطالعه اجتماع روزنداران پلانکتونی در برش مذکور به نناسایی 77 گونه متعلق به 8 جنس از فرمهای ناخص منطقه تتیس انجامیکدا است. در این پژوهش 3 بایوزون نکامل Globigerinelloides blowi Interval Zone ، Leupoldina cabri Taxon Rang zone ، Globigerinelloides ferreolensis Partial Rang Zone ، Hedbergella trocoidae Partial Rang Zone ، Paraticinella bejaouensis Interval Zone ، Muricohedbergella planispira Interval Zone و Ticinella primula Interval Zone نناسایی ندااند که از نظر سنی مبین اواخر آپتین پیشین تا آلبین میانی بودا و قابل مقایسه با زونبندی Permoli Silva & Verga ( 2004 ( میبانند.

کلمات کلیدی

سازند کژدمی؛ روزنداران پلانکتونی ؛ تنگ ماغر؛ بهبهان؛ آپتین پیشین؛ آلبین میانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049127,
author = {عبدالهی, ابراهیم and وحیدی نیا, محمد and مهناز پروانه نژاد شیرازی},
title = {زیست چینه نگاری سازند کژدمی در برش تنگ ماغر، شمال غربی بهبهان بر مبنای روزنداران پلانکتونیک},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2345-2153},
pages = {49--62},
numpages = {13},
keywords = {سازند کژدمی؛ روزنداران پلانکتونی ؛ تنگ ماغر؛ بهبهان؛ آپتین پیشین؛ آلبین میانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری سازند کژدمی در برش تنگ ماغر، شمال غربی بهبهان بر مبنای روزنداران پلانکتونیک
%A عبدالهی, ابراهیم
%A وحیدی نیا, محمد
%A مهناز پروانه نژاد شیرازی
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2014

[Download]