پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, دوره (2), شماره (6), سال (2014-12) , صفحات (81-90)

عنوان : ( نقش نظریه های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه )

نویسندگان: شکوفه شریعت پناه , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نظریههای ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان صورت گرفت. روش پژوهش، همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر دوره متوسطه مدارس خاص )نمونه دولتی و شاهد( شهر مشهد در سال تحصیلی 93-92 بودند که تعداد 332 نفر به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس نظریههای ضمنی هوش )ITIS( بود که روایی و پایایی آن احراز گردیده بود. معدل کل دانشآموزان نیز به عنوان نمره موفقیت تحصیلی در نظر گرفته شد. دادههای پژوهش با آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. 1- رابطه عامل ذاتی هوش و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان منفی و معنادار بود )0/001<r=-0/56 ،p(. 2- بین عامل افزایشی هوش و نمرات پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت )0/001<r=0/41 ,p(. 3- 38 درصد واریانس نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از طریق نظریههای ضمنی هوش قابل تبیین بود. با عنایت به اهمیت نظریههای ضمنی هوش در پیشبرد اهداف آموزشی، توجه به نظریههای ضمنی هوش به عنوان عاملی موثر در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان باید مورد توجه مسئولان نظام آموزش و پرورش قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, یشرفت تحصیلی, نظریههای ضمنی هوش, عامل ذاتی هوش, عامل افزایشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049134,
author = {شکوفه شریعت پناه and مشهدی, علی},
title = {نقش نظریه های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه},
journal = {پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {6},
month = {December},
issn = {2345-6523},
pages = {81--90},
numpages = {9},
keywords = {یشرفت تحصیلی، نظریههای ضمنی هوش، عامل ذاتی هوش، عامل افزایشی هوش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش نظریه های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه
%A شکوفه شریعت پناه
%A مشهدی, علی
%J پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
%@ 2345-6523
%D 2014

[Download]