تعلیم و تربیت استثنایی, دوره (15), شماره (2), سال (2015-5) , صفحات (37-44)

عنوان : ( مقایسه سبک حل مساله و سازگاری زناشویی در مادران کودک استثنایی و عادی )

نویسندگان: مونا کارگر , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه سبک حل مسئله و سازگاری زناشویی مادران کودکان استثنایی و کودکان عادی انجام شد. این پژوهش یک طرح توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه مورد مطالعه را تمامی مادران کودکان استثنایی (نابینا، ناشنوا، کم توان ذهنی و معلول جسمی) و عادی شهر مشهد تشکیل می داد که از میان آنها 63 نفر از مادران کودکان استثنایی و 67 نفر از مادران کودکان عادی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک حل مسئله کسیدی و لانگ و مقیاس سازگاری زناشویی اسپینر(DAS) جمع آوری و با آزمونt مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد سازگاری زناشویی مادران کودکان استثنایی به طور معناداری کمتر از مادران کودکان عادی است (t= 8/8،p<0/001). همچنین مادران کودکان استثنایی نسبت به مادران کودکان عادی در هنگام روبه رو شدن با یک مسئله از سبک های کارآمد حل مسئله کمتر (t= 7/02، p<0/001)، در حالی که از سبک های ناکارآمد بیشتر (t= 8/8،p<0/001) استفاده می کنند. برطبق یافته های پژوهش حاضر؛ سازگاری زناشویی و ابعاد آن مانند توافق، همبستگی، ابراز محبت و رضایت زناشویی در مادران کودکان استثنایی کمتر از مادران کودکان عادی است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که استفاده از سبکهای ناکارآمد حلمسئله در خانواده زمینه اختلاف بین اعضاء را فراهم میکند و براین اساس سازگاری زناشویی نیز کاهش می یابد. لذا برگزاری دوره های ویژه آموزش خانواده و مشاوره فردی و گروهی برای والدین کودکان استثنایی در زمینه مهارت حل مسئله و راهبردهای مقابله با موضوعات فشارزای زندگی ضروری است تا بتوان موجبات بهبودی روابط خانوادگی و زناشویی را فراهم کرد.

کلمات کلیدی

, سبک حل مساله, سازگاری زناشویی, مادران کودک استثنایی, مادران کودک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049144,
author = {کارگر, مونا and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {مقایسه سبک حل مساله و سازگاری زناشویی در مادران کودک استثنایی و عادی},
journal = {تعلیم و تربیت استثنایی},
year = {2015},
volume = {15},
number = {2},
month = {May},
issn = {1727-3145},
pages = {37--44},
numpages = {7},
keywords = {سبک حل مساله، سازگاری زناشویی، مادران کودک استثنایی، مادران کودک عادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه سبک حل مساله و سازگاری زناشویی در مادران کودک استثنایی و عادی
%A کارگر, مونا
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J تعلیم و تربیت استثنایی
%@ 1727-3145
%D 2015

[Download]