سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2015-06-11

عنوان : ( ارزیابی دقت مکانی الگوریتم های Simple Kriging ،Ordinary Kriging جهت تخمین رطوبت خاک Universal Kriging )

نویسندگان: بهزاد باقری شیروان , روزبه شاد , مرجان قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آگاهی از تغییرات مکانی خصوصیات خاک، برای توسعه کشاورزی پایدار و نیز تشخیص پایداری مدیریت آن و سیستم کاربری زمین از اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان رطوبت خاک یکی از مهمترین ویژگی های موثر بر تغییرپذیری عملکرد در )Simple Kriging( SK ،)Ordinary Kriging( OK مقیاس مزرعه ای می باشد. لذا در این پژوهش، دقت روش های خطی جهت بهبود تخمین رطوبت خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، رطوبت قابل )Universal Kriging( UK و 01 متر در مزرعه ای با مساحت در 111 نمونه دست نخورده به صورت یک شبکه منظم با ابعاد 01 )AWC( دسترس خاک 11 هکتار واقع در شمال شهرستان شیروان اندازه گیری شد. پس از سنجش نرمال بودن داده ها به روش ترسیمی، مدل های رایج برای بررسی RSS خطی، کروی، نمایی و هذلولی برای شبیه سازی واریوگرام مورد ارزیابی قرار گرفتند و مدل با کوچکترین مقدار وابستگی مکانی پارامترهای مختلف انتخاب گردید. در نهایت، دقت پیش بینی و تخمین الگوریتم های خطی کریجینگ بر مبنی ریشه دوم میانگین خطا ،)ASE( میانگین خطای استاندارد ،)Mean( روش های اعتبار سنجی شامل میانگین خطای پیش بینی بررسی گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روش )RMSES( و ریشه دوم میانگین خطای استاندارد )RMSE( ، RMSE و ASE 1(، بر مبنای اختلاف بین مشخصه های آماری / با کمترین مقدار خطا ) 11112 OK درون یابی مکانی مطلوب ترین روش در تخمین رطوبت خاک منطقه مورد مطالعه می باشد.

کلمات کلیدی

, تغییر پذیری مکانی, رطوبت خاک, روش های اعتبار سنجی, مدل های خطی کریجینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049148,
author = {باقری شیروان, بهزاد and شاد, روزبه and مرجان قائمی},
title = {ارزیابی دقت مکانی الگوریتم های Simple Kriging ،Ordinary Kriging جهت تخمین رطوبت خاک Universal Kriging},
booktitle = {سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {تغییر پذیری مکانی، رطوبت خاک، روش های اعتبار سنجی، مدل های خطی کریجینگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی دقت مکانی الگوریتم های Simple Kriging ،Ordinary Kriging جهت تخمین رطوبت خاک Universal Kriging
%A باقری شیروان, بهزاد
%A شاد, روزبه
%A مرجان قائمی
%J سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2015

[Download]