سومین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2015-06-11

عنوان : ( بررسی کارایی الگوریتم های غیر خطی کریجینگ برای پایش تغییرپذیری مکانی رطوبت خاک )

نویسندگان: بهزاد باقری شیروان , روزبه شاد , مرجان قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مسأله مدیریت آب در کشاورزی پایش مستقیم رطوبت خاک و استخراج داده های مربوط به آن، نه تنها فرآیندی پر هزینه و زمان بر است، بلکه در سطوح وسیع با مشکلات عملیاتی متعددی نیز همراه می باشد. لذا در این مقاله با هدف پایش تغییرات مکانی جرم مخصوص ظاهری ،)SOC( بر مبنای مشخصه های کیفیت فیزیکی از قبیل کربن آلی )AWC( رطوبت قابل دسترس خاک و درصد توزیع اندازه ذرات خاک سعی بر آن است تا راهکاری مناسب برای مدیریت آب در سیستم های مرسوم کشاورزی )BD( ارائه گردد. بدین منظور، قطعه زمینی تحت کشت چغندر قند به مساحت 11 هکتار در محدوده مطالعاتی شیروان در استان خراسان 01 متر با استفاده از شمالی در نظر گرفته شد و خصوصیات مورد نظر در 111 نمونه مشاهداتی به صورت یک شبکه منظم 01 روش های استاندارد مورد اندازه گیری قرار گرفتند. در ادامه، به کمک تست های آماری سری داده های به دست آمده از نظر نرمال بودن بررسی شده و نمونه های پرت حذف گردیدند. سپس مدل های رایج خطی، کروی، نمایی و هذلولی برای شبیه سازی واریوگرام برای بررسی وابستگی مکانی پارامترهای RSS هر سه خصوصیت خاک مورد ارزیابی قرار گرفتند و مدل با کوچکترین مقدار مختلف انتخاب شد. در نهایت، دقت پیش بینی و تخمین الگوریتم های غیر خطی کریجینگ بر مبنای روش های اعتبار سنجی شامل و ریشه دوم میانگین )RMSE( ریشه دوم میانگین خطا ،)ASE( میانگین خطای استاندارد ،)Mean( میانگین خطای پیش بینی و دامنه )r = 1/ بررسی گردید. کربن آلی با رطوبت قابل دسترس خاک، همبستگی بالا )* 78 )RMSES( خطای استاندارد تغییرپذیری مکانی مشابهی داشت. لذا این خصوصیت را به عنوان پارامتری مؤثر در تغییرات مکانی رطوبت قابل دسترس جهت اجرای راهکارهای مدیریتی در منطقه مورد مطالعه می توان پیشنهاد نمود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روش درون یابی 1 برای درصد / با خطای 1101 Indicator Kriging ، 1 برای پارامتر کربن آلی / با خطای 1120 Probability Kriging مکانیASE 1 برای رطوبت قابل دسترس، بر مبنای اختلاف بین مشخصه های آماری / با خطای 11123 Disjunctive Kriging رس و مطلوب ترین روش ها در تخمین این خصوصیات می باشند.

کلمات کلیدی

, رطوبت خاک, الگوریتم غیر خطی کریجینگ, میانگین خطا پیش بینی, ریشه دوم میانگین خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049149,
author = {باقری شیروان, بهزاد and شاد, روزبه and مرجان قائمی},
title = {بررسی کارایی الگوریتم های غیر خطی کریجینگ برای پایش تغییرپذیری مکانی رطوبت خاک},
booktitle = {سومین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {رطوبت خاک، الگوریتم غیر خطی کریجینگ، میانگین خطا پیش بینی، ریشه دوم میانگین خطا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی الگوریتم های غیر خطی کریجینگ برای پایش تغییرپذیری مکانی رطوبت خاک
%A باقری شیروان, بهزاد
%A شاد, روزبه
%A مرجان قائمی
%J سومین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2015

[Download]