مهندسی مکانیک مدرس, دوره (15), شماره (4), سال (2015-7) , صفحات (23-29)

عنوان : ( بهینه سازی هندسه آشوبگرهای دندانه ای زاویه دار به منظور بهبود رفتار ترمو هیدرولیکی جریان به کمک روش تاگوچی )

نویسندگان: علیرضا زمانی آقایی , اصغر برادران رحیمی , علیرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با کمک روش تاگوچی رفتار ترموهیدرولیکی سیال در یک گرمکن خورشیدی به صورت عددی بررسی شده و هندسه بهینه آشوبگر دندانه‏ای به منظور اکتساب بیشترین ضریب بهبود حرارتی ارائه شده است. یک هندسه عمومی و مبتکرانه برای آشوبگرهای دندانه‏ای زاویه دار معرفی شده است؛ به طوری که با تغییر در پارامترهای هندسی آن می‏توان به طور همزمان به سه نوع متداول از آشوبگرهای دندانه‏ای زاویه‏دار، یعنی آشوبگرهای دندانه مثلثی،مستطیلی و ذوزنقه‏ای، دست یافت. از یک آرایه متعامد L16 (44) برای تحلیل تاگوچی استفاده شده است. هدف از تحلیل تاگوچی، بیشینه کردن ضریب بهبود حرارتی در گرمکن است. فاکتورهای در نظر گرفته شده برای این تحلیل، پارامترهای هندسی آشوبگر شامل گام نسبی دندانه‏ها، ارتفاع نسب دندانه، عرض نسبی نوک دندانه و درصد عمود بودن یال بالادست دندانه بر جهت جریان می‏باشند. تحلیل برای جریانی با عدد رینولدز 10000 و آشوبگری با عرض دهانه ثابت انجام گرفته است. با توجه به اثر دوگانه آشوبگرها بر رفتار ترموهیدرولیکی سیستم، از مفهوم ضریب بهبود حرارتی که در بر دارنده همزمان اثر ضریب انتقال حرارت و ضریب اصطکاک است، استفاده شده است. نتایج نشان می‏دهد، گام دندانه‏ها و ارتفاع دندانه به ترتیب بیشترین اثر را بر روی ضریب بهبود حرارتی دارند. هندسه بهینه تعیین شده یک آشوبگر دندانه مثلثی با گام نسبی H2P/H=، ارتفاع دندانه H0.2e/H= و درصد عمود بودن 100% می‏باشد.

کلمات کلیدی

, آشوبگر دندانه‏ ای زاویه دار, بهینه‏ سازی, تاگوچی, ضریب بهبود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049157,
author = {زمانی آقایی, علیرضا and برادران رحیمی, اصغر and اکبرزاده توتونچی, علیرضا},
title = {بهینه سازی هندسه آشوبگرهای دندانه ای زاویه دار به منظور بهبود رفتار ترمو هیدرولیکی جریان به کمک روش تاگوچی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {4},
month = {July},
issn = {1027-5940},
pages = {23--29},
numpages = {6},
keywords = {آشوبگر دندانه‏ ای زاویه دار، بهینه‏ سازی، تاگوچی، ضریب بهبود حرارت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی هندسه آشوبگرهای دندانه ای زاویه دار به منظور بهبود رفتار ترمو هیدرولیکی جریان به کمک روش تاگوچی
%A زمانی آقایی, علیرضا
%A برادران رحیمی, اصغر
%A اکبرزاده توتونچی, علیرضا
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2015

[Download]