فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (3), سال (2015-6) , صفحات (208-218)

عنوان : ( بررسی جریان نانوسیال برروی صفحه گسترش یافته درحضورمیدان مغناطیسی باشرایطمرزی سرعت لغزشی وهمرفت سطحی )

نویسندگان: نوید فریدونی مهر , اصغر برادران رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از نگارش این مقاله بررسی تحلیلی جریان سیال و انتقال حرارت و جرم در جریان سیال سه بعدی آرام پایا هیدرودینامیک مغناطیسی بر روی یک صفحه گسترش یافته با شرط مرزی همرفت سطحی به کمک روش آنالیز هموتوپی بهینه (OHAM) می¬باشد. در این مسأله، بر خلاف شرط بدون لغزش متداول در سطح، شرط مرزی سرعت لغزشی در نظر گرفته شده است. اینمقالهشاملمدلتعادلیغیرهمگنچهارمعادلهایدومولفه-ایاستکهدرآنتأثیراتنانوسیالبهصورتتأثیراتهمزمانحرکتبراونیوانتشارحرارتیدرنظرگرفتهشدهاست.معادلات دیفرانسیل جزیی بقایی حاکم (PDE) توسط تبدیلات تشابهی مناسب به معادلات دیفرانسیل معمولی (ODE) غیر خطی جفت شده شامل معادلات ممنتوم، انرژی و غلظت تبدیل خواهد شد. از مقایسه بین نتایج به دست آمده از روش OHAM حاضر و نتایج محققین دیگر مشاهده می‌شود که هم‌خوانی خوبی بین نتایج وجود دارد. همچنین، تأثیر پارامترهای فیزیکی مختلف جریان بر روی مؤلفه¬های سرعت سیال، توزیع دمایی و غلظت و همجنین ضرایب اصطکاک پوسته¬ای در جهات x و y، عدد ناسلت محلی و عدد شروود محلی مورد بررسی قرار گرفته شده است. این مطالعه نشان می-دهد که نانوذرات در سیال پایه پتانسیل خوبی را در راستای افزایش عملکرد انتقال حرارت همرفتی سیالات مختلفی از خود نشان می¬دهند. نتایجنشانمی-دهدکهگرادیاندمایدیوارهباافزایشپارامترانتشارحرارتیویاکاهشپارامترحرکتبراونیکاهشمی¬یابد. بعلاوه،عددشروودمحلیبطورمعکوسمتناسبباپارامترانتشارحرارتیونیزمستقیمامتناسبباپارامترحرکتبراونیمی¬باشد

کلمات کلیدی

, جریان هیدرودینامیک مغناطیسی, نانوسیال, سرعت لغزشی, شرط مرزی همرفت سطحی, روشآنالیزهموتوپی بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049158,
author = {فریدونی مهر, نوید and برادران رحیمی, اصغر},
title = {بررسی جریان نانوسیال برروی صفحه گسترش یافته درحضورمیدان مغناطیسی باشرایطمرزی سرعت لغزشی وهمرفت سطحی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {3},
month = {June},
issn = {****-0011},
pages = {208--218},
numpages = {10},
keywords = {جریان هیدرودینامیک مغناطیسی،نانوسیال،سرعت لغزشی،شرط مرزی همرفت سطحی،روشآنالیزهموتوپی بهینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جریان نانوسیال برروی صفحه گسترش یافته درحضورمیدان مغناطیسی باشرایطمرزی سرعت لغزشی وهمرفت سطحی
%A فریدونی مهر, نوید
%A برادران رحیمی, اصغر
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]