همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار , 2015-08-13

عنوان : ( پیش بینی توسعه افقی شهرها با استفاده از اتوماتای سلولی فازی جهت نیل به توسعه پایدار شهری در سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر مشهد) )

نویسندگان: فرهاد رستمی گله , روزبه شاد , مرجان قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد شهری نتیجه اثرات فیزیکی و انسانی در گذر زمان است. در بسیاری از پویاییهای شهری این اثرات در تقابل با توسعه پایدار قرار میگیرند. گسترش سریع و بی رویه شهرها منجر به ساخت و سازهای بدون برنامهریزی و رشد مهارنشدنی شده است. لذا این رفتارهای ناپایدار، مشکلات فراوانی در حوزههای زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی به وجود آورده است، که میتواند بسیار مخاطرهآمیز و نگرانکننده باشد. به این ترتیب مدل سازی و پیشبینی رفتار شهر، کمک فراوانی به برنامه ریزان و تصمیمگیرندگان جهت درک چشم انداز پیشرو شهر جهت نیل به توسعه پایدار شهری مینماید. در این پژوهش، وجهی از توسعه پایدار شهری که شامل گسترش فیزیکی شهر و جنبه های آن در راستای افقی می شود، در شهر مشهد مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت پیشبینی رفتار شهری از اهداف اصلی مطالعه میباشد. و ارائه توسعه یافته بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی در این تحقیق با به کارگیری مدل اتوماتای سلولی مدلی قدرتمند و ساده، شبیهسازی فرایندهای پیچیده شهری انجام شده است. از طرفی در پدیده های شهری نوعی عدم قطعیت وجود دارد که منجر به فقدان صحت و دقت مورد نیاز در تصمیمگیریها خواهد شد. از این رو بیان فازی قوانین انتقال به منظور پشتیبانی از عدم قطعیت موجود منجر به افزایش قابلیت مدلسازی فرایندهای مکانی شده و نتایج واقع بینانه تری را برای تصمیمگیرندگان فراهم میسازد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی شهری, توسعه پایدار, اتوماتای سلولی فازی, سیستم اطلاعات مکانی, شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049163,
author = {رستمی گله, فرهاد and شاد, روزبه and مرجان قائمی},
title = {پیش بینی توسعه افقی شهرها با استفاده از اتوماتای سلولی فازی جهت نیل به توسعه پایدار شهری در سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر مشهد)},
booktitle = {همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {فومن وشفت, ايران},
keywords = {مدلسازی شهری، توسعه پایدار، اتوماتای سلولی فازی، سیستم اطلاعات مکانی، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی توسعه افقی شهرها با استفاده از اتوماتای سلولی فازی جهت نیل به توسعه پایدار شهری در سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر مشهد)
%A رستمی گله, فرهاد
%A شاد, روزبه
%A مرجان قائمی
%J همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار
%D 2015

[Download]