تحقیقات غلات, دوره (6), شماره (1), سال (2017-11) , صفحات (79-88)

عنوان : ( تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.) )

نویسندگان: ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , علیرضا بهشتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی میزان جذب، کارایی جذب، کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.) تحت تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و سطوح بقایای کاه و کلش، آزمایشی به صورت اسپلیت بلوک بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 انجام شد. در این آزمایش نوع مدیریت خاک¬ورزی در چهار سطح (1- دیسک، 2- گاوآهن برگردان دار + دیسک، 3- گاوآهن پنجه غازی + دیسک و 4- گاوآهن قلمی + دیسک) به عنوان فاکتور عمودی و مدیریت بقایای گندم در پنج سطح (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد عملکرد کاه گندم) به عنوان فاکتور افقی در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، کمترین و بیش‌ترین درصد نیتروژن در دانه (به ترتیب 58/2 و 77/2 درصد) در شرایط استفاده از دیسک و گاوآهن قلمی + دیسک مشاهده شد. همچنین بیش‌ترین میزان کارایی جذب و مصرف نیتروژن (به ترتیب 67/60 درصد و 25/17 گرم بذر بر گرم نیتروژن خاک) در شرایط شخم با گاوآهن قلمی + دیسک به دست آمد. با افزایش سطوح کاربرد بقایای گندم، درصد نیتروژن دانه، کارایی جذب و مصرف نیتروژن به طور معنی‌داری افزایش یافت. به عنوان مثال کاربرد 75 درصد بقایای گندم در مقایسه با عدم کاربرد آن منجر به افزایش کارایی جذب نیتروژن در گندم تا 2/62 درصد شد. بر اساس نتایج این آزمایش به نظر می‌رسد که در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور، کاربرد بقایای گندم همراه با خاک¬ورزی کاهش‌یافته می تواند در افزایش بهره¬وری و کارایی استفاده از نیتروژن مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, شاخص برداشت نیتروژن, گاوآهن برگردان دار, گاوآهن قلمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049167,
author = {ابراهیمیان, ال ناز and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور and علیرضا بهشتی},
title = {تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.)},
journal = {تحقیقات غلات},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {November},
issn = {2252-0163},
pages = {79--88},
numpages = {9},
keywords = {شاخص برداشت نیتروژن، گاوآهن برگردان دار، گاوآهن قلمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.)
%A ابراهیمیان, ال ناز
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%A علیرضا بهشتی
%J تحقیقات غلات
%@ 2252-0163
%D 2017

[Download]