حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (23-31)

عنوان : ( بررسی تنوع بیماری زایی و ژنوتیپی باکتریXanthomonas oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنج )

نویسندگان: مسعود صاحبی , سعید طریقی , پریسا طاهری , مرتضی گلدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ایجاد کننده سوختگی باکتریایی برنج، در تابستان Xanthomonas orzae pv. oryzae (Xoo) به منظور بررسی تنوع بیمار یزایی و ژنوتیپی باکتری 1391 از مزارع برنج شهرستانهای رشت، صومعهسرا، رضوانشهر، دابودشت آمل و مؤسسه تحقیقات برنج گیلان، از گیاهان دارای علائم زردی و سوختگی در برگ نمونهبرداری به عمل آمد. جدایههای باکتری به روشهای فنوتیپی و مولکولی شناسایی شدند. در نهایت 17 جدایه به منظور بررسی تنوع بیماریزایی و ژنوتیپی انتخاب rep- در سه گروه بیمار یزا قرار گرفتند. تنوع ژنوتیپی 17 جدایه با استفاده از روش Tetep شدند. جدایه ها بر اساس توان بیمای زایی بر روی رقم حساس و بین المللی نشان دهنده وجود سه گروه ژنوتیپی با حداقل شباهت 62 درصد در میان جدایهها ،REP مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز 33 باند ایجاد شده بر اساس نشانگرهای PCR میباشد. X.oryzae pv. oryzae بود. نتایج حاصل نشان دهنده ارتباط محدود بین گروههای بیماری زا و گروههای ژنوتیپی باکتری

کلمات کلیدی

, برنج, Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo), بیماریزایی, ژنوتیپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049170,
author = {صاحبی, مسعود and طریقی, سعید and طاهری, پریسا and گلدانی, مرتضی},
title = {بررسی تنوع بیماری زایی و ژنوتیپی باکتریXanthomonas oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنج},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4749},
pages = {23--31},
numpages = {8},
keywords = {برنج، Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo)،بیماریزایی، ژنوتیپ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع بیماری زایی و ژنوتیپی باکتریXanthomonas oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنج
%A صاحبی, مسعود
%A طریقی, سعید
%A طاهری, پریسا
%A گلدانی, مرتضی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]