پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (5), شماره (20), سال (2015-10) , صفحات (11-30)

عنوان : ( اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360 )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , فرزانه احمدیان یزدی , محمدطاهر احمدی شادمهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین بر اساس داده‌های سالانه طی دوره 1391-1360 پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها، آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آن، آزمون شکست ساختاری پرون به ترتیب مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به منظور تخمین ضرایب متغیرها، از الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. با استفاده از چارچوب الگوی اسکویی و بروکس، یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که با افزایش آزادی تجاری ایران و چین در کوتاه‌مدت و بلندمدت، تراز تجاری کشور دچار کسری می‌شود. این بدان مفهوم است که بر مبنای دیدگاه اقتصاددانان جانب تقاضا، افزایش آزادی تجاری، منجر به بدتر شدن تراز تجاری کشور می‌شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه‌مدت دارای اثر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین می‌باشد. به علاوه نرخ ارز حقیقی دارای اثر مثبت بر تراز تجاری ایران بوده و این بدان معناست که کاهش ارزش پول ملی، منجر به بهبود تراز تجاری کشور شده است.

کلمات کلیدی

, شاخص آزادی تجاری, تراز تجاری دو جانبه غیر نفتی, الگوی ARDL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049184,
author = {سلیمی فر, مصطفی and احمدیان یزدی, فرزانه and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {20},
month = {October},
issn = {2228-5954},
pages = {11--30},
numpages = {19},
keywords = {شاخص آزادی تجاری- تراز تجاری دو جانبه غیر نفتی- الگوی ARDL},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360
%A سلیمی فر, مصطفی
%A احمدیان یزدی, فرزانه
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2015

[Download]