مدیریت نوآوری, دوره (3), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (33-52)

عنوان : ( بررسی رابطه متقابل نوآوری درک شده سازمانی با سایر مولفه های جو سازمانی در کارکنان ستاد شرکت برق منطقه ای خراسان )

نویسندگان: سعید مرتضوی , علیرضا خوراکیان , الهه ناصری نژاد , علی معماری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم نوآوری درک شده سازمانی به درک کارکنان از حمایت سازمان از نوآوری می پردازد که باعث افزایش رضایت و تعهد کارکنان می شود. پژوهشگران در پژوهش های خود اثر عوامل سازمانی بر نوآوری درک شده سازمانی را بررسی کرده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثر جو سازمانی و ابعاد آن بر نوآوری درک شده سازمانی با توجه به نقش جنسیت به عنوان یک متغیر تعدیلگر انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را 150 نفر از کارشناسان ستادی شرکت برق منطقه ای خراسان تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده و روایی آن به صورت محتوایی و تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته است. برای پردازش داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS و AMOS استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون مدل نشان داد که فقط سه بعد جو سازمان شامل خودمختاری، انسجام و اعتماد اثر مثبتی بر نوآوری درک شده سازمانی دارند و میان جو سازمانی و نوآوری درک شده رابطه بسیار قوی وجود دارد. همچنین فرض نقش تعدیلگری جنسیت کارکنان در رابطه میان جو سازمانی و نوآوری درک شده سازمانی مورد تایید واقع نشد

کلمات کلیدی

, جو سازمانی, خودمختاری, انسجام, نوآوری در کشده سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049188,
author = {مرتضوی, سعید and خوراکیان, علیرضا and ناصری نژاد, الهه and علی معماری},
title = {بررسی رابطه متقابل نوآوری درک شده سازمانی با سایر مولفه های جو سازمانی در کارکنان ستاد شرکت برق منطقه ای خراسان},
journal = {مدیریت نوآوری},
year = {2014},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {****-0174},
pages = {33--52},
numpages = {19},
keywords = {جو سازمانی، خودمختاری، انسجام، نوآوری در کشده سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه متقابل نوآوری درک شده سازمانی با سایر مولفه های جو سازمانی در کارکنان ستاد شرکت برق منطقه ای خراسان
%A مرتضوی, سعید
%A خوراکیان, علیرضا
%A ناصری نژاد, الهه
%A علی معماری
%J مدیریت نوآوری
%@ ****-0174
%D 2014

[Download]