مدیریت توسعه فناوری, دوره (2), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (47-78)

عنوان : ( چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم‌ (مورد مطالعه‌: شرکت متالوژی‌ پودر مشهد) )

نویسندگان: محمدحسن بچاری صالحی , مصطفی کاظمی , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قابلیت نوآوری محرک اصلی نوآوری و رقابت‌پذیری شرکت‌ها در محیط کسب و کار امروز است. آنها بایستی برای بهبود مستمر نوآوری به طور مداوم وضعیت و چگونگی برهم ‌کنش میان توانمندساز¬ها و نتایج نوآوری را بررسی کنند. تحقیق حاضر چارچوبی پویا برای بررسی روابط علّی میان توانمندساز‌های قابلیت نوآوری و همچنین نتایج مورد انتظار آن‌ها ارائه نموده که در یک شرکت تولیدی مورد مطالعه قرار گرفت. با بکارگیری اطلاعات حاصل از روابط و شدت نفوذ بین پنج توانمندساز‌ اصلی قابلیت نوآوری (رهبری، استراتژی نوآوری، کارکنان، شراکت‌ها و منابع، و فرآیند نوآوری) و یک سری نتایج نوآوری به کمک روش دیماتل و با پیش‌ فرض قرار دادن تأثیر فزاینده‌ی توانمندسا‌زها بر رخداد نتایج نوآوری، مدل پویای قابلیت نوآوری ایجاد شد. وضعیت هر یک از عناصر و اثر متقابل آنها بر یکدیگر در مدل انباشت و جریان قابلیت نوآوری لحاظ گردید. نتایج شبیه¬سازی مدل نشان داد دو توانمندساز کارکنان و استراتژی نوآوری نقش کمتری در ارتقاء سطح بلوغ قابلیت نوآوری داشته¬اند. سپس سناریوهای خط مشی شرکت مشخص نمودند تلاش بیشتر برای بهبود توانمند-ساز کارکنان باعث ارتقاء سطح بلوغ قابلیت نوآوری در مدت زمان کوتاه تری می¬شود.

کلمات کلیدی

, بلوغ قابلیت نوآوری , روش دیماتل (DEMATEL), مدل¬سازی پویایی سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049190,
author = {بچاری صالحی, محمدحسن and کاظمی, مصطفی and خوراکیان, علیرضا},
title = {چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم‌ (مورد مطالعه‌: شرکت متالوژی‌ پودر مشهد)},
journal = {مدیریت توسعه فناوری},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5060},
pages = {47--78},
numpages = {31},
keywords = {بلوغ قابلیت نوآوری ، روش دیماتل (DEMATEL)، مدل¬سازی پویایی سیستم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم‌ (مورد مطالعه‌: شرکت متالوژی‌ پودر مشهد)
%A بچاری صالحی, محمدحسن
%A کاظمی, مصطفی
%A خوراکیان, علیرضا
%J مدیریت توسعه فناوری
%@ 2008-5060
%D 2014

[Download]