مطالعات رفتار سازمانی, دوره (3), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (1-17)

عنوان : ( تأثیر رفتار سازمانی مثبت بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی (مورد مطالعه: استانداری خراسان رضوی) )

نویسندگان: محمود منفرد , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مفاهیم نوینی که در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران حوزه سازمان و مدیریت قرار گرفته است، رفتار سازمانی مثبت (POB) است. رفتار سازمانی مثبت با ظهور روان شناسی مثبت گرا پا به عرصه سازمان گذاشت و باب جدیدی را در زمینه رفتار سازمانی گشوده است. رفتار سازمانی مثبت می تواند به عنوان مزیت رقابتی از طریق سرمایه گذاری بر روی کارکنان مطرح شود. از طرفی مدیران و کارکنان سازمان های عصر کنونی نه تنها باید در برابر محیط متغیر سازگار باشند، بلکه باید توانایی تشخیص مشکلات و به کارگیری برنامه های تغییر را دارا باشند. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط ابعاد رفتاری کارکنان (رفتار سازمانی مثبت) و نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی است، روش جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه بود، پرسش نامه ای سه قسمتی شامل، قسمت اول اطلاعات جمعیت شناختی قسمت دوم مربوط به سنجش چهار بعد رفتار سازمانی مثبت(خودکارآمدی، تاب آوری، امیدواری، خوش بینی) و قسمت سوم برای سنجش نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی متشکل از 18 سوال است که از سه شاخص فرعی عاطفی، شناختی و رفتاری تشکیل شده است. پس از کسب اطمینان از روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری بین حجم نمونه تحقیق که از جامعه مدیران کل، معاونین آنها و کارشناسان مسئول ستادی استانداری خراسان رضوی بودند توزیع و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج حاصل از تحقیق بیان گر آن است که مدیران و کارکنانی که رفتار سازمانی مطلوب تری دارند و از سرمایه روانشناختی بالاتری بهره مند هستند، نگرش مثبتی نسبت به تغییر سازمانی دارند.

کلمات کلیدی

, رفتار سازمانی مثبت, خودکارآمدی , تاب آوری , امیدواری , خوش بینی , تغییر سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049203,
author = {منفرد, محمود and خوراکیان, علیرضا},
title = {تأثیر رفتار سازمانی مثبت بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی (مورد مطالعه: استانداری خراسان رضوی)},
journal = {مطالعات رفتار سازمانی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2322-1518},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {رفتار سازمانی مثبت- خودکارآمدی - تاب آوری - امیدواری - خوش بینی - تغییر سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر رفتار سازمانی مثبت بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی (مورد مطالعه: استانداری خراسان رضوی)
%A منفرد, محمود
%A خوراکیان, علیرضا
%J مطالعات رفتار سازمانی
%@ 2322-1518
%D 2014

[Download]