دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (5), شماره (5), سال (2015-2) , صفحات (369-372)

عنوان : ( کشف المحجوب )

نویسندگان: سلمان ساکت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشف المحجوب رساله ای است به فارسی در آیین اسماعیلی از ابویعقوب سجزی یا سجستانی. اصل رساله به زبان عربی بوده و بعدها به فارسی ترجمه شده است.

کلمات کلیدی

, کشف المحجوب, ابویعقوب سجزی, آیین اسماعیلی, متون اسماعیلیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049210,
author = {ساکت, سلمان},
title = {کشف المحجوب},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {5},
month = {February},
issn = {0000-0004},
pages = {369--372},
numpages = {3},
keywords = {کشف المحجوب، ابویعقوب سجزی، آیین اسماعیلی، متون اسماعیلیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف المحجوب
%A ساکت, سلمان
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2015

[Download]