مدیریت در دانشگاه اسلامی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (71-94)

عنوان : ( بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه های اسلام )

نویسندگان: محمدرسول حشمتی , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: این مطالعه با تأکید بر آموزه های قرآن و نهج البلاغه، به بررسی و شناخت مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری در دانشگاه اسلامی پرداخته است. مدیریت مشارکتی به عنوان یکی از الگوهای مدیریت اسلامی، از طریق نظام پیشنهادها میتواند سازمانها را در بهرهگیری از سرمایۀ فکری کارکنان یاری دهد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطلاعات از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. پس از بررسی ادبیات نظری برگرفته از مبانی دینی و ارزشی و نیز پیشینۀ تجربی و مبانی نظری، به بررسی نقش میانجی عدالت مراوده ای و ارزش نظام پیشنهادها در رابطه میان عدالت توزیعی و رویه ای با انگیزه برای مشارکت در نظام پیشنهادها پرداخته شد. یافته ها: عدالت مراوده ای و ارزش نظام پیشنهادها، تأثیر عدالت توزیعی بر انگیزه برای ارائۀ پیشنهاد را به طور بخشی و تأثیر عدالت رویه ای بر انگیزه را به طور کامل میانجیگری می کند. نتیجه گیری: رعایت ابعاد سهگانۀ عدالت و درنظر گرفتن ارزش نظام پیشنهادها، به دلیل نقش مؤثر در بهبود وضعیت انگیزشی کارکنان برای مشارکت در نظام پیشنهادهای دانشگاه میبایست مورد توجه جدی مدیران دانشگاه و مسئولان نظام پیشنهادها قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, عدالت, مشارکت, رویکرد اسلامی, منابع انسانی, نظام پیشنهادها, دانشگاه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049218,
author = {حشمتی, محمدرسول and خوراکیان, علیرضا and مهارتی, یعقوب},
title = {بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه های اسلام},
journal = {مدیریت در دانشگاه اسلامی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2345-5713},
pages = {71--94},
numpages = {23},
keywords = {عدالت، مشارکت، رویکرد اسلامی، منابع انسانی، نظام پیشنهادها، دانشگاه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه های اسلام
%A حشمتی, محمدرسول
%A خوراکیان, علیرضا
%A مهارتی, یعقوب
%J مدیریت در دانشگاه اسلامی
%@ 2345-5713
%D 2014

[Download]