ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-12) , صفحات (292-301)

عنوان : ( پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP )

نویسندگان: عباس روحانی , سید ایمان ساعدی , هادی گرایلو , محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه‌گیری سریع و دقیق خصوصیات هندسی محصولات کشاورزی کاربردهای زیادی در امور مربوط به کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت دارد. محاسبات مربوط به انبارداری و نقل و انتقال، میزان مواد پوشش‌دهنده داده شده به محصولات برای افزایش عمر انبار داری، همچنین تخمین زمان پوست کنی و تعیین میزان تجمع مواد میکروبی روی محصول، از جمله کاربردهای مهم اندازه‌گیری حجم و سطح جانبی می‌‌باشند. ضریب کرویت نیز که یکی از پارامترهایی است که برای کمی کردن اختلاف در شکل میوه‌ها، سبزی‌ها، غلات و بذرها به‌کار می‌رود، در فرآیندهای جداسازی توسط ماشین‌های غربال و نیز قابلیت غلتش روی سطوح دارای اهمیت می‌باشد. استفاده از شبکه عصبی به‌عنوان یک روش سریع و غیرمخرب برای پیش‌بینی خصوصیات فیزیکی محصولات کشاورزی حائز اهمیت می‌‌باشد. در این تحقیق توانایی تکنیک شبکه عصبی مصنوعی به‌عنوان یک روش جایگزین در پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و کرویت انار ارزیابی شد. برای این کار از مقایسه آماری پارامترهایی مانند میانگین، واریانس، توزیع آماری و رابطه رگرسیونی بین مقادیر پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی و مقادیر واقعی آنها استفاده شد. طبق نتایج به‌دست آمده مقدار 0/85 ≤p می‌باشد که نشان‌دهنده عدم وجود تفاوت معنی‌داری در سطح 5 درصد بین مقادیر ویژگی‌های آماری مجموعه داده‌های پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی و مقادیر واقعی آنها بود. همچنین ضرایب تبیین بین داده‌های واقعی و پیش‌بینی شده بزرگتر از 90 شد.

کلمات کلیدی

انار; حجم؛ سطح جانبی؛ شبکه عصبی; کرویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049225,
author = {روحانی, عباس and سید ایمان ساعدی and هادی گرایلو and آق خانی, محمدحسین},
title = {پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-6829},
pages = {292--301},
numpages = {9},
keywords = {انار; حجم؛ سطح جانبی؛ شبکه عصبی; کرویت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP
%A روحانی, عباس
%A سید ایمان ساعدی
%A هادی گرایلو
%A آق خانی, محمدحسین
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2015

[Download]