ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-12) , صفحات (281-291)

عنوان : ( کاربرد تصویربرداری ابرطیفی مرئی- مادون قرمز نزدیک و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف )

نویسندگان: تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , مسعود تقی زاده , آمنه سازگارنیا , بیسواجت پرادان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش توقعات در ارتباط با کیفیت و سلامت محصولات غذایی، روش های تجزیه ای صحیح و دقیق برای اطمینان از کیفیت، صحت و سلامت محصول ضروری است. روش های سنتی کنترل مواد غذایی، زمان بر، گران و نیازمند تخریب نمونه هستند. بنابراین استفاده از اتوماسیون برای اطمینان از کیفیت محصولات کشاورزی ضروری است. هدف از این تحقیق استفاده از تصویربرداری ابرطیفی، شیوه های مختلف پیش پردازش و روش های آنالیز چند متغیره (رگرسیون کمترین مربعات جزئی و شبکه عصبی مصنوعی) جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته طی شرایط مختلف برشته کردن (دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن) بوده است. نتایج نشان داد تصویربرداری ابرطیفی می تواند به خوبی برای پیشگویی میزان رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده به کار رود. بررسی ها نشان داد استفاده از روش های مختلف پیش پردازش می تواند باعث کاهش خطای پیشگویی و بهبود کیفیت مدل ب هدست آمده شود. روش شبکه عصبی مصنوعی بهتر از روش کمترین مربعات جزئی توانست برای پیشگویی میزان رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده ب هکار رود. بهترین مدل برای پیشگویی رطوبت مغزهای پسته برشته شده با انجام پیش پرداز ش های تبدیل متغیر نرمال 0 بود. برای پیشگویی سختی مغزهای پسته / 0 و میزان خطای پیشگویی 179 / استاندارد، موجک و مشتق اول به دست آمد که میزان ضریب تبیین 0/907 برشته شده بهترین مدل از پیش پردازش های تبدیل متغیر نرمال استاندارد، موجک و مشتق دوم به دست آمد که میزان ضریب تبیین0.876 و میزان خطای پیشگویی 5/216 به دست آمد.

کلمات کلیدی

, آزمون فشاری, برشته کردن, پسته, تصاویر ابرطیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049227,
author = {محمدی مقدم, تکتم and رضوی, سیدمحمدعلی and تقی زاده, مسعود and آمنه سازگارنیا and بیسواجت پرادان},
title = {کاربرد تصویربرداری ابرطیفی مرئی- مادون قرمز نزدیک و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-6829},
pages = {281--291},
numpages = {10},
keywords = {آزمون فشاری، برشته کردن، پسته، تصاویر ابرطیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد تصویربرداری ابرطیفی مرئی- مادون قرمز نزدیک و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف
%A محمدی مقدم, تکتم
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A تقی زاده, مسعود
%A آمنه سازگارنیا
%A بیسواجت پرادان
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2015

[Download]