زبان و ادب فارسی, دوره (6), شماره (20), سال (2014-12) , صفحات (47-68)

عنوان : ( بررسی تفاوت زبانِ نخستین نمایشنامه های ترجمه شده با نمایشنامه های ترجمه شده معاصر در ایران )

نویسندگان: المیرا سلیمانی راد , علی خزاعی فرید , مسعود خوش سلیقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حوزه ترجمه نمایشنامه و تئاتر، دو رویکرد کلی مطرح است: یکی تلقی نمایشنامه بعنوان یک اثر ادبی و ترجمه آن با پیش فرض های متون ادبی و دیگری ترجمه برای اجرا. هر کدام از این رویکردها منجر به استفاده از ساختارها و زبان خاصی در ترجمه می شود. زبانی که به دو دسته اجرایی و غیر اجرایی تقسیم شده است. تحقیق حاضر به بررسی تفاوت زبانِ نخستین نمایشنامه های ترجمه شده در ایران و نمایشنامه های ترجمه شده در دوره معاصر می پردازد. بدین منظور طبق نمونه گیری هدفمند، سه نمایشنامه از هر دوره انتخاب و از منظر زبان محاوره و زبان معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد، علیرغم اینکه نخستین ترجمه ها اقتباسی از اصل اثر هستند، زبان ترجمهء آنها بین محاوره و رسمی است. با وجود انسجامی که بین جملات وجود دارد تعبیرات و اصطلاحات عامیانه نیز در ترجمه ها دیده می شود. در واقع می توان زبانِ این نمایشنامه ها را شبه محاوره دانست. بررسی نمایشنامه های معاصر نیز نشان می دهد، رویکرد مترجمان معاصر به ترجمه نمایشنامه، رویکرد شکسته نویسی و استفاده از زبان محاوره است.

کلمات کلیدی

, نمایشنامه, ترجمه نمایشنامه, زبان محاوره, زبان معیار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049233,
author = {سلیمانی راد, المیرا and خزاعی فرید, علی and خوش سلیقه, مسعود},
title = {بررسی تفاوت زبانِ نخستین نمایشنامه های ترجمه شده با نمایشنامه های ترجمه شده معاصر در ایران},
journal = {زبان و ادب فارسی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {20},
month = {December},
issn = {2008-800X},
pages = {47--68},
numpages = {21},
keywords = {نمایشنامه، ترجمه نمایشنامه، زبان محاوره، زبان معیار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تفاوت زبانِ نخستین نمایشنامه های ترجمه شده با نمایشنامه های ترجمه شده معاصر در ایران
%A سلیمانی راد, المیرا
%A خزاعی فرید, علی
%A خوش سلیقه, مسعود
%J زبان و ادب فارسی
%@ 2008-800X
%D 2014

[Download]