دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11

عنوان : ( مقایسه ویژگی های دانه گرده گونه ی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi با گونه های خویشاوند آى )

نویسندگان: زهرا مالکی سعدآبادی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , جمیل واعظی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ٌٛ ٝ٘ی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi اص تیشٜ Caryophyllaceae تٛ یٔ ایشا ٚ ؼٌتشٜ سٚیی آ حٔذٚد تٝ ؿ إ ؿشق وٛس اػت. ای ٌٛ ٝ٘ اخیشاً اص ؿ إ ؿشق ایشا تؼٙٛا ٌٛ ٝ٘ی خذیذ ؼٔشفی ؿذٜ ٚ تٛ یٔ خشاػا اػت. تاوٙٛ ٞیچ ٍٛ ٝ٘ غٔا ؼِٝی شٌدٜ ؿٙاػی تش سٚی ای ٌٛ ٝ٘ ا د٘ا ٘ذٜ اػت. دس پظٚٞؾ حاضش، دا ٝ٘ شٌدٜ ٌٛ ٝ٘ی فٛق تا ٌٛ ٝ٘ٞای خٛیاٚ ذ٘ آ ؿا A. diezianum ، A. lilacinum ٚ A. pachystegium تا اػتفادٜ اص یٔىشٚػىٛج ٛ٘سی ٚ یٔىشٚػىٛج ا ىِتشٚ ی٘ اٍ٘سٜ ٛٔسد تشسػی ٚ مٔایؼٝ لشاس شٌفتٙذ. کفات ٛٔسفٛ ِٛطی تش سٚی حذال 5 دا ٝ٘ شٌدٜ اص ٞش ٌٛ ٝ٘ ا ذ٘اصٜ یٌشی ؿذ. تشای ا د٘ا تح یّ ُٞای آ أسی، دادٜ ٞا ٚاسد ش٘ افضاس R ؿذ ذ٘ ٚ تشای تشسػی تفاٚت ؼٔٙی داسی، اص آص ٛٔ ANOVA (α=0.05) اػتفادٜ ؿذ. ت٘ایح ٘ا داد وٝ ٞیچ ٍٛ ٝ٘ تفاٚتی یٔا ٌٛ ٝ٘ٞای ٛٔسد غٔا ؼِٝ ٚخٛد ذ٘اؿتٝ، تغٛسیىٝ دس ٞ ٕٝی ٌٛ ٝ٘ ٞا دا ٝ٘ٞای شٌدٜ وشٚی، چٙذ ٙٔفزی، صتش م٘غٝ ای ٚ ػاختاس ا ضٌی خاسداس م٘غٝ ای اػت. تٙاتشای کفات شٌدٜ ؿٙاػی تشای تفىیه ٌٛ ٝ٘ ٞای ض٘دیه دس ػشدٜ Acanthophyllum ٙٔاػة ی٘ؼتٙذ.

کلمات کلیدی

, دا ٝ٘ شٌدٜ, تضئی ٞٗای شٌدٜ, یٔىشٚػىٛج ا ىِتشٚ ی٘ اٍ٘سٜ, Acanthophyllum ejtehadii ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049239,
author = {مالکی سعدآبادی, زهرا and اجتهادی, حمید and ابریشم چی, پروانه and واعظی, جمیل},
title = {مقایسه ویژگی های دانه گرده گونه ی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi با گونه های خویشاوند آى},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {دا ٝ٘ شٌدٜ، تضئی ٞٗای شٌدٜ، یٔىشٚػىٛج ا ىِتشٚ ی٘ اٍ٘سٜ، Acanthophyllum ejtehadii ، Caryophyllaceae},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ویژگی های دانه گرده گونه ی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi با گونه های خویشاوند آى
%A مالکی سعدآبادی, زهرا
%A اجتهادی, حمید
%A ابریشم چی, پروانه
%A واعظی, جمیل
%J دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
%D 2015

[Download]