نظریه های کاربردی اقتصاد, دوره (1), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (57-80)

عنوان : ( مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , علی چشمی , بهنام پاکرو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش انرژی برق در فرایند رشد اقتصادی و روند افزایشی مصرف آن به ویژه در کشورهای در حال توسعه، پیش‌بینی مصرف آتی برق، در تدوین سیاست‌های انرژی نقش مهمی دارد. مطالعات تجربی در زمینه پیش‌بینی مصرف برق، از الگو‌های گوناگونی بهره گرفته­اند. در این مقاله دقت الگو‌های منحنی رشد (الگو‌های لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی) در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور مصرف برق بخش­های خانگی، کشاورزی، صنعت، خدمات و کل طی دوره 90-1346 و با بکارگیری سه الگوی مذکور برآورد شده و از نتایج این برآوردها جهت پیش‌بینی مصرف برق در این بخش‌ها و در سال‌های 1400- 1391استفاده شده است. به منظور ارزیابی کارایی برآوردها، از آماره دوربین واتسون و معیار میانگین قدر مطلق درصد خطا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که الگوی هاروی از دو الگوی دیگر کاراتر و دقیق‌تر بوده و در مجموع پیش‌بینی‌های نزدیک به واقعیت و مطمئن­تری را ارائه می‌دهد. به طور کلی الگوی هاروی رشد متوسط سالانه‌ 96/3، 76/5، 34/7، 02/5 و 58/4 درصدی را به ترتیب برای مصارف خانگی، کشاورزی، صنعتی، خدمات و کل پیش‌بینی کرده است.

کلمات کلیدی

پیش‌بینی مصرف برق؛ الگوهای منحنی رشد؛ رشد لجستیک؛ رشد هاروی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049242,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and چشمی, علی and پاکرو, بهنام},
title = {مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایران},
journal = {نظریه های کاربردی اقتصاد},
year = {2014},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-6578},
pages = {57--80},
numpages = {23},
keywords = {پیش‌بینی مصرف برق؛ الگوهای منحنی رشد؛ رشد لجستیک؛ رشد هاروی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A چشمی, علی
%A پاکرو, بهنام
%J نظریه های کاربردی اقتصاد
%@ 2423-6578
%D 2014

[Download]