حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (79-87)

عنوان : ( تغییرات زمانی و مکانی مقادیر شاخص‌های تنوع زیستی مگس‌های سیرفیده (Dip.: Syrphidae) درتعدادی از بوم نظام‌های کشاورزی استان کرمان )

نویسندگان: زهره خسرویان چترودی , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرده افشانی و تغذیه از برخی آفات از شناخته‌ترین نقش‌های اکولوژیکی مگس‌های گل محسوب می‌شوند. بدیهی است که نوع گونه و فراوانی آن‌ها تأثیر بسزایی بر نقش‌های اکولوژیکی ارایه شده توسط این حشرات دارد. به منظور ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی مقادیر شاخص‌های تنوع زیستی مگس‌های گل در بوم نظام‌های کشاورزی استان کرمان، تنوع گونه‌ای این خانواده با استفاده از تور حشره‌گیری و تله‌های رنگی آبی در سه ایستگاه نمونه‌برداری و با محاسبه شاخص‌های شانون-وینر و یکنواختی در سال‌های 1391 و 1392 انجام گرفت. شاخص‌های تنوع زیستی شانون-وینر و یکنواختی با بکارگیری 3 نوع تله رنگی آبی در 3 ایستگاه مختلف برآورد شدند. حشرات به تله افتاده هر 2 هفته یک بار از اواخر فروردین تا آخرمرداد در دو سال متوالی جمع‌آوری و تعداد هر گونه برای هر تاریخ نمونه‌برداری ثبت می‌شد. در این مطالعه، در مجموع 29 گونه مگس گل متعلق به 2 زیر خانواده جمع‌آوری و شناسایی گردیدکه همگی برای اولین بار ازاستان کرمان گزارش می‌شوند. در میان آن‌ها، گونه Paragus romanicus Stanescu برای فون ایران جدید می‌باشد. تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت میانگین‌های شاخص شانون–وینر مگس‌های گل فقط در زمان معنی‌دار بود. اختلاف میانگین‌های شاخص یکنواختی در زمان در سال زراعی 1391 معنی‌دار نبود ولی میانگین‌های شاخص یکنواختی در سال 1392 در زمان و مکان دارای تفاوت معنی‌داری بودند. نتایج، تفاوت قابل ملاحظه‌ای را در کارآیی روش‌های جمع‌آوری مگس‌های گل نشان داد.

کلمات کلیدی

, تنوع گونه‌ای, مگس‌های گل, شاخص شانون-وینر, تنوع زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049247,
author = {خسرویان چترودی, زهره and صادقی نامقی, حسین and حسینی, مجتبی},
title = {تغییرات زمانی و مکانی مقادیر شاخص‌های تنوع زیستی مگس‌های سیرفیده (Dip.: Syrphidae) درتعدادی از بوم نظام‌های کشاورزی استان کرمان},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {79--87},
numpages = {8},
keywords = {تنوع گونه‌ای، مگس‌های گل، شاخص شانون-وینر، تنوع زیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات زمانی و مکانی مقادیر شاخص‌های تنوع زیستی مگس‌های سیرفیده (Dip.: Syrphidae) درتعدادی از بوم نظام‌های کشاورزی استان کرمان
%A خسرویان چترودی, زهره
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, مجتبی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]