علوم پزشکی رازی, دوره (22), شماره (132), سال (2015-6) , صفحات (26-34)

عنوان : ( اثر تمرین ورزشی هوازی بر پروتئین سلولی کلارای 16 کیلو دالتونی و کورتیزول افراد وابسته به مواد مخدر )

نویسندگان: مهتاب معظمی , صادق عباسیان , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهرداد فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: وابستگی به مواد مخدر خود را با تغییر در سطوح پروتئین‎های محافظت کننده از راه‎های هوایی و افزایش استرس نشان می‏دهد. هدف از این تحقیق تعیین اثر فعالیت‏ورزشی هوازی بر سطوح سرمی پروتئین سلولی کلارای 16 کیلودالتونی (CC16) و شاخص‎های عملکرد ریوی افراد وابسته به مواد مخدر بود. روش کار: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی با طرح دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. نمونه آماری تحقیق را 20 آزمودنی وابسته به مواد مخدر تشکیل می‏دادند. این افراد به نحو تصادفی در گروه‏های تجربی دوگانه قرار گرفتند؛ گروه تجربی اول متشکل از افرادی بودند که علاوه بر مصرف روزانه 10 میلی‏گرم متادون، فعالیت‏ورزشی را با شدتی برابر 70 الی 75 درصد VO2max به مدت 20 جلسه متداوم تمرینی انجام می‏دادند و گروه تجربی دوم متشکل از افرادی بودند که تنها روزانه 10 میلی‏گرم متادون مصرف می‏کردند. پس از مداخله‏ های تحقیقی، سطوح سرمی CC16 و شاخص‎های عملکرد ریوی بررسی شد. در نهایت، داده ‏ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بررسی‏ های آماری نشان داد که مقادیر سرمی CC16 پس از مداخله تحقیقی در گروه تمرین ورزشی به طور معناداری کاهش یافته بود (0/029=P). همچنین، مقادیر کورتیزول تنها در گروه تمرین ورزشی به طور معناداری کاهش یافته بود (0/030=p). نتیجه گیری: احتمالاً روش ترکیبی تمرین ‏ورزشی– دارو درمانی در بهبود عملکرد ریوی افراد وابسته به مواد مخدر و کاهش سطح هورمون استرسی کورتیزول قوی‎تر عمل می‎کند، ولی جهت تایید این یافته به تحقیقات بیشتری نیاز است.

کلمات کلیدی

, برونشیول‎ها, پروتئین سلولی کلارا (CC16), اوتروگلبین, تمرین هوازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049255,
author = {معظمی, مهتاب and صادق عباسیان and عطارزاده حسینی, سیدرضا and فتحی, مهرداد},
title = {اثر تمرین ورزشی هوازی بر پروتئین سلولی کلارای 16 کیلو دالتونی و کورتیزول افراد وابسته به مواد مخدر},
journal = {علوم پزشکی رازی},
year = {2015},
volume = {22},
number = {132},
month = {June},
issn = {۲۲۲۸-۷۰۴۳},
pages = {26--34},
numpages = {8},
keywords = {برونشیول‎ها، پروتئین سلولی کلارا (CC16)، اوتروگلبین، تمرین هوازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تمرین ورزشی هوازی بر پروتئین سلولی کلارای 16 کیلو دالتونی و کورتیزول افراد وابسته به مواد مخدر
%A معظمی, مهتاب
%A صادق عباسیان
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A فتحی, مهرداد
%J علوم پزشکی رازی
%@ ۲۲۲۸-۷۰۴۳
%D 2015

[Download]