اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی , 2015-03-03

عنوان : ( مطالعه اثر تاریخ های مختلف کاشت تأخیری بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ارقام گندم )

نویسندگان: مهدی نصیری تبریزی , علیرضا دادخواه , علی اکبر مؤیدی , محمد خیرخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی ارقام مختلف گندم نان و دوروم در شرایط کشت تأخیری آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی در سال زراعی 92-91 به اجرا درآمد فاکتور اصلی شامل تاریخ کاشت (پانزدهم آذر، اول اسفند، دهم اسفند، بیستم اسفند) و فاکتور فرعی شامل رقم گندم (بهار، پیشگام، پیشتاز، میهن، فلات ، دنا،کریم و دهدشت) بودند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر تاریخ کاشت و رقم و اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه، شاخص برداشت و وزن هزار دانه معنی دار شد. تاریخ های کاشت تأخیری سبب کاهش عملکرد دانه، شاخص برداشت و وزن هزار دانه گردید. رقم گندم دهدشت با میانگین عملکرد دانه 4/4 تن در هکتار و ارقام پیشتاز، فلات، کریم و دنا با میانگین عملکرد 4/3 تن در هکتار در تاریخ های مختلف کاشت برای کاشت در تاریخ کاشت مطلوب و تاریخ های کاشت تأخیری مناسب بودند ضمن این که این ارقام از لحاظ آماری با هم اختلاف معنی داری نداشتند. عملکرد دانه بالا آنها بیشتر ناشی از بالا بودن وزن هزار دانه و شاخص برداشت بود

کلمات کلیدی

, تاریخ کاشت, رقم, صفات زراعی, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049264,
author = {نصیری تبریزی, مهدی and دادخواه, علیرضا and علی اکبر مؤیدی and خیرخواه, محمد},
title = {مطالعه اثر تاریخ های مختلف کاشت تأخیری بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ارقام گندم},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی},
year = {2015},
location = {چیرفت, ايران},
keywords = {تاریخ کاشت، رقم، صفات زراعی، گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر تاریخ های مختلف کاشت تأخیری بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ارقام گندم
%A نصیری تبریزی, مهدی
%A دادخواه, علیرضا
%A علی اکبر مؤیدی
%A خیرخواه, محمد
%J اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
%D 2015

[Download]