پژوهش سیاست نظری, دوره (5), شماره (15), سال (2014-9) , صفحات (55-88)

عنوان : ( امکان های تکنولوژی اطلاعات در عرصه سیاست )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انقلاب تکنولوژی اطلاعات، عرصه اندیشه و عملی زندگی انسان ها را در همه ی ابعاد دگرگون می¬کند و عرصه ی زندگی سیاسی نیز از این موضوع جدا نمی¬باشد. مقاله ی حاضر سعی می کند از منظر فلسفه، جامعه شناسی، ارتباطات مبانی این تحول را بکاود و در بستر خاص علوم سیاسی به رابطه ی کارامد تکنولوژی اطلاعات و عرصه سیاست بپردازد. این نوشته در قالب رویکردهای خوش بینانه و ابزاری به بررسی این می¬پردازد.ابتدا مبنا و پایه ی فلسفه و تکنولوژی اطلاعات رسم کند و بعد از شرح آن جنبه های چهارگانه ی این پیوند تکنولوژی اطلاعات و سیاست را در قالب جنگ اطلاعاتی، دیپلماسی دیجیتالی، دولت الکترونیکی و جامعه ی مدنی مجازی مورد کنکاش قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, تکنولوژی اطلاعات, سیاست, جنگ اطلاعاتی, دیپلماسی دیجیتالی, دولت الکترونیکی و جامعه ی مدنی اطلاعاتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049266,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {امکان های تکنولوژی اطلاعات در عرصه سیاست},
journal = {پژوهش سیاست نظری},
year = {2014},
volume = {5},
number = {15},
month = {September},
issn = {2008-5796},
pages = {55--88},
numpages = {33},
keywords = {تکنولوژی اطلاعات، سیاست، جنگ اطلاعاتی، دیپلماسی دیجیتالی، دولت الکترونیکی و جامعه ی مدنی اطلاعاتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان های تکنولوژی اطلاعات در عرصه سیاست
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J پژوهش سیاست نظری
%@ 2008-5796
%D 2014

[Download]