ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-10) , صفحات (491-501)

عنوان : ( بررسی اثر سامانه کنترل دور فن بر یکنواختی دمای هوای ورودی خشک کن خورشیدی )

نویسندگان: سیدفرهاد موسوی , محمدحسین عباسپور فرد , مهدی خجسته پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات خشک کن های خورشیدی متغیر بودن دمای خشک کردن می باشد. در این تحقیق، سامانه کنترل دمای خشک کن متشکل از جمع کننده، کنترل کننده دور فن و میکروکنترل طراحی و ساخته شد. خشک کن خورشیدی استفاده شده از نوع پخشی همرفت اجباری و با ظرفیت 5 کیلو گرم سبزی تازه بود. در آزمایش ها از گیاه نعناع تازه استفاده و در دو روز با کنترل دور فن و دو روز بدون کنترل دور فن انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که با استفاده از این سامانه، تغییرات دمای هوا در ورودی محفظه خشک کن 39 تا Cº42 و 40 تا Cº42 بود. در حالی که در دو آزمایش استفاده نشده از کنترل دور فن تغییرات دمای هوا در ورودی محفظه خشک کن 33 تا Cº44 و 32 تا Cº43 بود. بنابراین استفاده از کنترل دور فن در یک خشک کن خورشیدی باعث سریعتر و ثابت تر شدن آهنگ خشک شدن محصول و کاهش 8% رطوبت نهایی نسبت به دو آزمایش بدون استفاده از کنترل دور فن شد.

کلمات کلیدی

خشک کن خورشیدی؛ کنترل دور فن؛ رطوبت و زمان خشک شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049269,
author = {موسوی, سیدفرهاد and عباسپور فرد, محمدحسین and خجسته پور, مهدی},
title = {بررسی اثر سامانه کنترل دور فن بر یکنواختی دمای هوای ورودی خشک کن خورشیدی},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {2},
month = {October},
issn = {2228-6829},
pages = {491--501},
numpages = {10},
keywords = {خشک کن خورشیدی؛ کنترل دور فن؛ رطوبت و زمان خشک شدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سامانه کنترل دور فن بر یکنواختی دمای هوای ورودی خشک کن خورشیدی
%A موسوی, سیدفرهاد
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A خجسته پور, مهدی
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2015

[Download]