اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران , 2015-08-29

عنوان : ( شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی قارچ Verticillium epiphytum و ارزیابی بیماری‌زایی آن روی شته‎های Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: سیده صفورا فدایی وطن , غلامحسین مروج , جواد کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه‎های اخیر کنترل بیولوژیک با استفاده از قارچ‎های بیمارگر حشرات، به عنوان جایگزین یا مکمل آفت‎کش‎های شیمیایی برای کنترل شته‎ها توسعه یافته است. در تحقیق حاضر جدایه قارچی که از نمونه‎های تریپس پیاز، Thrips tabaci آلوده در مشهد جمع‌آوری شده بود، بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و مولکولی به عنوان گونه Verticillium epiphytum شناسایی شد و بیماریزایی آن روی دو گونه از شته‎های غلات، Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. جدایه قارچ بعد از خالص سازی، روی محیط PDA کشت و در انکوباتور با دمای 28 درجه سانتی‌گراد و شرایط تاریکی نگه‌داری شد. پس از اسپورزایی، با استفاده از آبی پنبه از آن اسلاید میکروسکوپی تهیه و بر اساس ویژگی‌های مورفولوژیک و با استفاده از کلید شناسایی Humber شناسایی شد. مطالعه مولکولی روی ناحیه ژنی ITS با استفاده از پرایمرهای ITS1 و ITS4 انجام شد. طول قطعه همردیف شده 575 جفت باز بود که با شماره دسترسی KF548667 در بانک ژن ثبت گردید. مقایسه توالی به دست آمده با سایر توالی‌های موجود در بانک ژن با استفاده از نرم افزار جستجوی Blast، شباهت 98% را با گونه Cephalosporium curtipes var. uredinicola (AJ292405.1) نشان داد که این گونه اخیرا تحت نام V. epiphytum طبقه‌بندی شده است. همچنین نام علمی گونه قارچ بیمارگر توسط دکتر رسول زارع از بخش تحقیقات رستنیها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور مورد تایید قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که قارچ V. epiphytum رشد قطری پرگنه (2/8 سانتی‎متر پس از 21 روز)، اسپورزایی (107×5/6 کنیدی بر میلی‎لیتر پس از 21 روز) و درصد جوانه‎زنی (98 درصد پس از 24 ساعت) نسبتا بالایی دارد. میزان LC50 قارچ روی شته‎های S. maydis و M. dirhodum به ترتیب 106×1/15 و 106×9/61 کنیدی بر میلی‎لیتر بدست آمد. شته S. maydis در مقایسه با شته M. dirhodum حساسیت بیشتری به قارچ بیمارگر داشت. باروری حشرات کامل شته‎ها در اثر تیمار با قارچ مورد مطالعه به طور معنی‎دار کاهش یافت. در تحقیق حاضر آزمایشات زیست‌سنجی روی گیاه کامل انجام شد. این مطالعه اولین بررسی بیماری‌زایی این قارچ روی شته‌ها می‎باشد. نتایج این تحقیق موید آن است که قارچ بیمارگر V. epiphytum پتانسیل کاربرد در برنامه‎های کنترل بیولوژیک آفات را دارد لذا انجام تحقیقات لازم در زمینه بررسی بیماری‌زایی آن روی سایر حشرات و کارآیی این بیمارگر در شرایط گلخانه و مزرعه توصیه می‏گردد.

کلمات کلیدی

, بیماریزایی, قارچ بیمارگر, Sipha maydis, Metopolophium dirhodum, Verticillium epiphytum
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049276,
author = {فدایی وطن, سیده صفورا and مروج, غلامحسین and کریمی, جواد},
title = {شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی قارچ Verticillium epiphytum و ارزیابی بیماری‌زایی آن روی شته‎های Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیماریزایی، قارچ بیمارگر، Sipha maydis، Metopolophium dirhodum، Verticillium epiphytum},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی قارچ Verticillium epiphytum و ارزیابی بیماری‌زایی آن روی شته‎های Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی
%A فدایی وطن, سیده صفورا
%A مروج, غلامحسین
%A کریمی, جواد
%J اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
%D 2015

[Download]