مطالعات زبان و ترجمه, دوره (47), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (91-105)

عنوان : ( نقش فرهنگ بومی در کلاس‌های زبان انگلیسی: مقایسه سه دیدگاه متفاوت )

نویسندگان: الهام ناجی میدانی , رضا پیش قدم , محمد غضنفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش جهانی زبان انگلیسی که همزاد جهانی‌شدن است، سبب پدید آمدن دیدگاه‌های تازه‌ای در آموزش زبان انگلیسی شده و جایگاه فرهنگ بومی در برابر فرهنگ بیگانه نیز در کلاس‌های زبان انگلیسی نگرش‌های تازه‌ای را به همراه داشته است. مقاله حاضر کوشیده نگرش سه گروه مدرسان، زبان آموزان و والدین را نسبت به نقش فرهنگ بومی در آموزش زبان انگلیسی با هم مقایسه کند. بدین منظور، پرسشنامه‌ای به 360 نفر (120 نفر از هر گروه) داده شد و نگرش آنان در ارتباط با سه سازه سلطه زبان و فرهنگ انگلیسی، آموزش فرهنگ انگلیسی‌زبانان و جایگاه فرهنگ بومی در کلاس‌های زبان انگلیسی سنجیده شد. نتایج نشان داد در ارتباط با سازه اول، مدرسان نگرش منتقدانه‌تری نسبت به دو گروه دیگر دارند؛ درحالی‌که در مورد سازه‌های دوم و سوم، والدین، نگرش منتقدانه‌تری نسبت به مدرسان و زبان آموزان دارند.

کلمات کلیدی

, فرهنگ بومی, آموزش زبان انگلیسی, جهانی‌شدن, سلطه جهانی زبان انگلیسی, فرهنگ زبان بیگانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049277,
author = {ناجی میدانی, الهام and پیش قدم, رضا and غضنفری, محمد},
title = {نقش فرهنگ بومی در کلاس‌های زبان انگلیسی: مقایسه سه دیدگاه متفاوت},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2015},
volume = {47},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-5202},
pages = {91--105},
numpages = {14},
keywords = {فرهنگ بومی، آموزش زبان انگلیسی، جهانی‌شدن، سلطه جهانی زبان انگلیسی، فرهنگ زبان بیگانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش فرهنگ بومی در کلاس‌های زبان انگلیسی: مقایسه سه دیدگاه متفاوت
%A ناجی میدانی, الهام
%A پیش قدم, رضا
%A غضنفری, محمد
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2015

[Download]