مبانی فقهی حقوق اسلامی, دوره (6), شماره (12), سال (2014-3) , صفحات (95-119)

عنوان : ( بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله )

نویسندگان: احسان علی اکبری بابوکانی , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتب ضلال از جمله موضوعاتی است که در نگاه فقها از جهت موضوعی و حکمی اختلافات بسیار زیادی را متحمل شده است. تا جایی که بزرگانی از فقها به اتّصاف آرای یکدیگر به وصف ضلال پرداختهاند و این حکم را مبنای جلوگیری از نشر افکار دیگران قرار دادهاند. نوشتار حاضر در پی آن است تا با تبیین دقیق موضوع، حکم و متعلّق آن، رهیافتی ارائه نموده تا اولاً؛ در فهم مفهوم ضلال و آثار ضاله نظر به مبانی فقهی و دیدگاههای فقها و ادلّه به بیراهه نرویم. و ثانیاً؛ نحوه برخورد با آثار مضلّه را در ترازوی عقل و منطق نسبت به آثار ضاله متفاوت مشخص نماید و ثالثاً؛ راه را برای اجتهادات نوین و افکار نو هموار ساخته و مانع از این گردد که با تمسّک به دیدگاههای فقیهان عالی مقام برخی از کج اندیشان، اسلام را دینی بیمنطق و ناتوان از مقابله با افکار مخالف خود که ابزارش از بین بردن افکار مخالف خود است، معرفی نماید

کلمات کلیدی

, کتب ضلال, متعلّق, موضوع, حکم, نشر, مطالعه, ایجاد, نگهداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049286,
author = {علی اکبری بابوکانی, احسان and حائری, محمدحسن and فخلعی, محمدتقی},
title = {بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله},
journal = {مبانی فقهی حقوق اسلامی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {12},
month = {March},
issn = {2251-6272},
pages = {95--119},
numpages = {24},
keywords = {کتب ضلال، متعلّق، موضوع، حکم، نشر، مطالعه، ایجاد، نگهداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله
%A علی اکبری بابوکانی, احسان
%A حائری, محمدحسن
%A فخلعی, محمدتقی
%J مبانی فقهی حقوق اسلامی
%@ 2251-6272
%D 2014

[Download]