مبانی فقهی حقوق اسلامی, دوره (7), شماره (13), سال (2014-9) , صفحات (33-54)

عنوان : ( سرائر و انگیزه های تالیف آن )

نویسندگان: داریوش بخردیان , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , محمدتقی فخلعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابنادریس در دورهای پا به عرصه ظهور گذاشت که فقه و فقاهت به دلیل سیطره علمی شیخ با رکود مواجه شده بود. و به دلیل روح نقّاد و اندیشهی بلندی که داشت با نگارش کتاب سرائر، علیه این ایستایی و رکود، قد علم کرد و تحوّلی شگرف در فقه ایجاد کرد. این کتاب افزون بر تحوّل آفرینی، دارای جایگاه رفیع در فقه و اطلاعات جنبی و مفیدی است که در کمتر اثر مشابه میتوان آن را یافت و زمینه را برای ابداع روشهای جدید استنباط و افکار جدید فقهی فراهم نمود؛ و راه برای بالندگی فقه و فقهای نواندیش بعدی باز شد. یکی از دلایل و انگیزههای اصلی نگارش کتاب سرائر، خروج فقه و فقاهت از این بنبست و ایستایی است که با آن مواجه شده بود. از دیگر علل و انگیزههای تألیف برخی علل، برون شخصیتی و متأثر از سیر تاریخی سلطه حاکمان ظالم و جنگهای صلیبی هستند. برخی دیگر ناشی از علل درونی و جو حاکم بر جامعه علمی و رکود فقهِ آن روز است؛ که این کتاب را به منظور خروج از بن- بست و رکود به رشته تحریر درآورد، تا راه را برای فقهای بعد از خود بگشاید

کلمات کلیدی

, سرائر, ابن ادریس, اجتهاد, رکود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049287,
author = {داریوش بخردیان and قبولی درافشان, سیدمحمدتقی and فخلعی, محمدتقی},
title = {سرائر و انگیزه های تالیف آن},
journal = {مبانی فقهی حقوق اسلامی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {13},
month = {September},
issn = {2251-6272},
pages = {33--54},
numpages = {21},
keywords = {سرائر، ابن ادریس، اجتهاد، رکود علمی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سرائر و انگیزه های تالیف آن
%A داریوش بخردیان
%A قبولی درافشان, سیدمحمدتقی
%A فخلعی, محمدتقی
%J مبانی فقهی حقوق اسلامی
%@ 2251-6272
%D 2014

[Download]