حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی, دوره (2), شماره (1), سال (2014-10) , صفحات (65-76)

عنوان : ( نقش عوامل اقلیمی، پوشش گیاهی و ارتفاع بر توزیع جغرافیایی غنای گونه ای پرندگان شهرستان سرخس )

نویسندگان: مهدیه اسدیان , منصور علی آبادیان , برهان ریاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین پارامترهای مؤثر بر نحوه توزیع جغرافیایی غنای گونه ای پرندگان به دلیل نقش مؤثر در اجرا و مدیریت برنامه های زیست محیطی و پیش بینی وضعیت آینده یکی از مسائل مهم در بوم شناختی حفاظت محسوب می شود .در این مطالعه به منظور تعیین عوامل مؤثر بر الگوی جغرافیایی غنای مشخصه شامل مشخصه های اقلیمی، پوشش گیاهی و 11 ، گونه ای پرندگان حوزه شهرستان سرخس پستی و بلندی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از پرندگان در فصول زادآوری پرندگان بهار و 11 گونه زاداور متعلق به 107 ایستگاه تعیین شده انجام پذیرفت. در مجموع 12 در 1331تابستان درصد بیشترین و لک لک سانان و 66 خانواده شناسایی شدند که راسته گنجشک سانان با 32 راسته و درصد کمترین درصد فراوانی را در میان راسته های پرندگان زادآور منطقه به خود 0/3 شبگردسانان با تهیه گردید. نتایج نشان داد که بیشترین GIS اختصاص دادند. نقشه غنای گونه ای با استفاده از نرم افزار میزان غنای گونه ای در شمال غرب تا جنوب شرقی منطقه قرار میگیرد. بررسی مشخصه های محیطی بیانگر تأثیر بارش به عنوان مهمترین مشخصه بر توزیع و پراکنش غنای SAM با استفاده از نرم افزار گونه ای پرندگان درحوزه شهرستان سرخس می باشد

کلمات کلیدی

, عوامل اقلیمی, توزیع پرندگان, غنای گونه ای, شهرستان سرخس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049289,
author = {مهدیه اسدیان and علی آبادیان, منصور and برهان ریاضی},
title = {نقش عوامل اقلیمی، پوشش گیاهی و ارتفاع بر توزیع جغرافیایی غنای گونه ای پرندگان شهرستان سرخس},
journal = {حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {October},
issn = {2383-1812},
pages = {65--76},
numpages = {11},
keywords = {عوامل اقلیمی، توزیع پرندگان، غنای گونه ای، شهرستان سرخس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش عوامل اقلیمی، پوشش گیاهی و ارتفاع بر توزیع جغرافیایی غنای گونه ای پرندگان شهرستان سرخس
%A مهدیه اسدیان
%A علی آبادیان, منصور
%A برهان ریاضی
%J حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی
%@ 2383-1812
%D 2014

[Download]