مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش, دوره (2), شماره (4), سال (2014-11) , صفحات (78-88)

عنوان : ( بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد )

نویسندگان: ناهید بیژه , محسن ده باشی , مهدی ساقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: امروزه علی رغم تدابیر مختلف جهانی جهت پیشگیری از مصرف داروهای استروئیدی،شاهد افزایش مصرف این مواد از سوی ورزشکاران می باشیم. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام در شهر مشهد می باشد. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی، مقطعی بوده و دربرگیرنده کلیه ورزشکاران رشته پرورش اندام شهر مشهد می باشد. ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه 19 سوالی بود که روایی آن به تا یید 13 نفر از صاحب نظران حوزه دوپینگ رسید و پایایی آن با تکمیل پرسشنامه توسط 30 شرکت کننده و محاسبه آلفای کرونباخ، حدود 80 / 0 به دست آمد. پرسشنامه ها در یازده باشگاه ورزشی بین 300 ورزشکار مرد و به صورت خوشه ای- تصادفی توزیع گردید و تعداد 282 پرسشنامه برگشت داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی )فراوانی،میانگین، درصد( وآزمون t مستقل استفاده گردید. یافته ها: یافته های این تحقیق مبین این است که 64 درصد ورزشکاران این رشته در مشهد از داروهای استروئیدی استفاده می کنند . همچنین تحلیل داده ها وجود رابطه معنی دار بین سابقه قهرمانی با شیوع استفاده از داروها ) 001 / p>0 ( و میزان آگاهی ) 003 / p>0 ( شرکت کنندگان را نشان داد. به علاوه، 9/ 86 درصد افراد مصرف این مواد را برای کسب عنوان قهرمانی ضروری می دانستند و 47 درصد نیز در اولین سال شروع فعالیت، اقدام به مصرف آن نموده بودند. نتیجه گیری: عدم دانش کافی از سوی مربیان و ورزشکاران در خصوص عوارض و پیامدهای ناشی از مصرف استروئیدها، بستر مصرف این مواد را به طور خیره کننده ای مساعد نموده است، از این رو تدوین برنامه های آموزشی جامع جهت ارتقاء سطح آگاهی ورزشکاران و مربیان ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, دوپینگ, استروئیدهای آنابول کی, هورمون, سوء مصرف.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049298,
author = {بیژه, ناهید and ده باشی, محسن and ساقی, مهدی},
title = {بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد},
journal = {مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش},
year = {2014},
volume = {2},
number = {4},
month = {November},
issn = {2383-0189},
pages = {78--88},
numpages = {10},
keywords = {دوپینگ، استروئیدهای آنابول کی، هورمون، سوء مصرف.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد
%A بیژه, ناهید
%A ده باشی, محسن
%A ساقی, مهدی
%J مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
%@ 2383-0189
%D 2014

[Download]