روند, دوره (21), شماره (67), سال (2014-10) , صفحات (75-100)

عنوان : ( بررسی عملکرد بانکداری الکترونیکی در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مولفه های اصلی )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , حسن کوهی , حسین دستجردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ،بررسی وتحلیل عملکرد 18 بانک کشور در به کارگیری فناوری های مطرح در بانکداری الکترونیکی است.

کلمات کلیدی

, تحلیل پوششی داده ها (DEA), تحلیل مولفه اصلی(PCA), بانکداری الکترونیکی, ارزیابی عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049299,
author = {عباس زاده, محمدرضا and حسن کوهی and حسین دستجردی},
title = {بررسی عملکرد بانکداری الکترونیکی در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مولفه های اصلی},
journal = {روند},
year = {2014},
volume = {21},
number = {67},
month = {October},
issn = {2228-7892},
pages = {75--100},
numpages = {25},
keywords = {تحلیل پوششی داده ها (DEA)،تحلیل مولفه اصلی(PCA)، بانکداری الکترونیکی،ارزیابی عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد بانکداری الکترونیکی در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مولفه های اصلی
%A عباس زاده, محمدرضا
%A حسن کوهی
%A حسین دستجردی
%J روند
%@ 2228-7892
%D 2014

[Download]