مهندسی مکانیک شریف, دوره (31), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (117-125)

عنوان : ( مطالعه ی تجربی رفتار نرم شوندگی پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی جابجایی-کنترل )

نویسندگان: محمود شریعتی , حسین یاراحمدی , کمال کلاسنگیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، رفتار نرم شوندگی ماده پلی استال (POM) تحت بارگذاری متناوب تک محوه جابجایی-کنترل به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش های تجربی توسط دستگاه سروهیدرولیک اینسترون 8802 و در چهار گروه با نسبت کرنش مینیمم به ماکزیمم متفاوت انجام شده است. در این آزمایش ها، کمیت های تنش میانگین، حدود تنش، شیب حلقه های هیسترزیس، چگالی انرژی کرنشی اتلافی و دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک بررسی شده است. با توجه به نتایج آزمایشگاهی مشاهده شد که رهایش تنش میانگین در حالت کرنش میانگین صفر، ناچیز است و کرنش میانگین مثبت باعث افزایش سرعت رهایش تنش میانگین می شود. چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده و دامنه چگالی انرژی کرنش الاستیک برای همه ی انواع بارگذاری با افزایش تعداد سیکل به مقدار پایداری می رسند. همچنین چگالی انرژی کرنشی اتلافی در بارگذاری متناوب کششی-فشاری بیشتر از بارگذاری متناوب کششی است.

کلمات کلیدی

, پلی استال, رفتار نرم شوندگی, بارگذاری متناوب تک محوره, چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049313,
author = {شریعتی, محمود and حسین یاراحمدی and کلاسنگیانی, کمال},
title = {مطالعه ی تجربی رفتار نرم شوندگی پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی جابجایی-کنترل},
journal = {مهندسی مکانیک شریف},
year = {2015},
volume = {31},
number = {1},
month = {June},
issn = {****-0016},
pages = {117--125},
numpages = {8},
keywords = {پلی استال، رفتار نرم شوندگی، بارگذاری متناوب تک محوره، چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ی تجربی رفتار نرم شوندگی پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی جابجایی-کنترل
%A شریعتی, محمود
%A حسین یاراحمدی
%A کلاسنگیانی, کمال
%J مهندسی مکانیک شریف
%@ ****-0016
%D 2015

[Download]