زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (9), شماره (3), سال (2015-11) , صفحات (3033-3050)

عنوان : ( ارزیابی تأثیر پارامترهای عملکردی بر سایش ابزارآلات حفاری مکانیزه با استفاده از نمونه های سیلیسی )

نویسندگان: حسین میرمحرابی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از چالش های حفاری مکانیزه، سایش زیاد و پیش بینی نشده ابزار برش در برخی پروژه های احداث تونل است. این مسئله علاوه بر افزایش هزینه، زمان حفاری را هم از طریق نیاز بیش تر به تعمیر و نگه داری اجزای ماشین، افزایش می دهد. به منظور دست یابی به دید مناسبی از رابطۀ بین پارامترهای اپراتوری ماشین حفار با پدیدۀ مورد نظر، دستگاه آزمایشگاهی جدیدی در آزمایشگاه زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و ساخته شده است. در این مقاله نتیجۀ حاصل از آزمایش نمونه های سیلیسی به عنوان نمونه های با سختی زیاد و فراوان در طبیعت با دستگاه مذکور ارائه شده است. برای این منظور 31 آزمایش با مقادیر متغیر سربار و سرعت چرخش در زمانهای متفاوت روی ماسۀ درشت سیلیسی انجام شد. نتایج حاصل نشان میدهد که بین استهلاک سایشی ابزار برشی و زمان، فشار سربار و سرعت چرخش، رابطۀ مستقیم وجود دارد به گونه ایکه این رابطۀ مستقیم، در مورد تأثیر سربار و سرعت چرخش خطی، و در مورد تأثیر زمان لگاریتمی است.

کلمات کلیدی

, حفاری مکانیزه, سایش ابزار, سایندگی خاک, آزمایش سایش خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049319,
author = {میرمحرابی, حسین and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارزیابی تأثیر پارامترهای عملکردی بر سایش ابزارآلات حفاری مکانیزه با استفاده از نمونه های سیلیسی},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2015},
volume = {9},
number = {3},
month = {November},
issn = {2228-6837},
pages = {3033--3050},
numpages = {17},
keywords = {حفاری مکانیزه، سایش ابزار، سایندگی خاک، آزمایش سایش خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تأثیر پارامترهای عملکردی بر سایش ابزارآلات حفاری مکانیزه با استفاده از نمونه های سیلیسی
%A میرمحرابی, حسین
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2228-6837
%D 2015

[Download]