علوم اجتماعی, دوره (11), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (105-137)

عنوان : ( بررسی نگرش مالکان بافت فرسوده منطقه ثامن مشهد نسبت به شیوه قیمت‌گذاری املاک و عوامل مؤثر بر آن در سال 88- 1389 )

نویسندگان: مهدی دانش , محمد مظلوم خراسانی , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله مسائل بسیار مهمی که مجریان و مسؤولان شهری در احیای بافت‌های فرسوده با آن مواجه می‌شوند، عدم توافقشان با مالکین در مورد قیمت املاک است؛ لذا در این تحقیق ضمن بررسی نگرش مالکان بافت فرسودۀ منطقۀ ثامن نسبت به شیوۀ قیمت‌گذاری املاک، عوامل مؤثر بر آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است که از ابزار پرسش‌نامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلّیۀ مالکان بافت فرسودۀ منطقۀ ثامن تشکیل می‌دهد. حجم نمونه در این تحقیق حدود 250 نفر از مالکان است که به روش طبقه‌ای متناسب با سهم انتخاب شده است. از آن جا که این منطقه به 4 قطاع تقسیم می‌شود، سعی شده است تا حجم نمونه، متناسب با سهم هر قطاع انتخاب شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که 26/66 درصد از مالکین نسبت به شیوۀ قیمت‌گذاری املاک نگرشی منفی دارند، در حالی که تنها حدود 11 درصد از آن ها دارای نگرش مثبت بوده و بقیۀ مالکان نگرشی خنثی نسبت به شیوۀ مذکور داشته‌اند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داده است که مؤثرترین متغیر بر نگرش مالکان به شیوۀ قیمت‌گذاری املاک، میزان اطلاعات صحیحی است که آن ها در مورد شیوۀ قیمت‌گذاری املاک دارند. سایر متغیرهای اثرگذار بر نگرش مالکان به شیوۀ قیمت‌گذاری املاک، به ترتیب شدت تأثیر عبارت اند از: نگرش مالکان به طرح نوسازی و بهسازی، فاصلۀ ملک تا حرم و در نهایت برخورد نزدیکان مالک با وی.

کلمات کلیدی

, نگرش, بافت فرسوده, منطقۀ ثامن, قیمت‌ گذاری, بهسازی, نوسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049320,
author = {دانش, مهدی and مظلوم خراسانی, محمد and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {بررسی نگرش مالکان بافت فرسوده منطقه ثامن مشهد نسبت به شیوه قیمت‌گذاری املاک و عوامل مؤثر بر آن در سال 88- 1389},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {105--137},
numpages = {32},
keywords = {نگرش، بافت فرسوده، منطقۀ ثامن، قیمت‌ گذاری، بهسازی، نوسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نگرش مالکان بافت فرسوده منطقه ثامن مشهد نسبت به شیوه قیمت‌گذاری املاک و عوامل مؤثر بر آن در سال 88- 1389
%A دانش, مهدی
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2015

[Download]