پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (10), شماره (37), سال (2015-9) , صفحات (7-36)

عنوان : ( فرهنگ سیاسی نخبگان زمانه برآمدن و برافتادن پهلوی اول )

نویسندگان: محسن خلیلی , امیر عباسی خوشکار , مجید شمس الدینی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگارندگان با بررسی نقش فرهنگ سیاسی نخبگان دوره رضاشاه در ظهور و سقوط وی، در این مقاله، به این دستاورد نظری رسیدند که مؤلفههای مبتنیبر دو سطح مشروعیتبخشی به نظام و شرکت در فرایندهای سیاستگذاری کهآغشته به فرهنگ سیاسی محدود و غیردموکراتیک نخبگان سیاسی است ، از عوامل مؤثر در برآمدن و فروپاشی نظام پهلوی اول بود. مؤلفههای غیردموکراتیک عبارتند از قهرمانپرستی، وفاداری به فرد به جای نهادهای سیاسی، اولویت منافع فردی در مقابل منافع ساختاری، بیاعتمادی سیاسی و روش حذف و تخریب در حل اختلافات سیاسی. نگارندگان در نوشتار پیشِرو با توجه به الگوی نظری آلموند، چهره ای دیگر از فرهنگ سیاسی نخبگانِ روزگارِ رضاخانی/ رضاشاهی را ترسیم کردند. رویکرد پژوهش، تبیینی و روش بررسی، اسنادی/ مقایسهای است. برای دستیابی به داده ه ا، از روش کتابخانهای بهره گرفته شد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ سیاسی, نخبگان, رضاشاه, برآمدنِ پهلوی اول, برافتادنِ پهلوی اول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049324,
author = {خلیلی, محسن and امیر عباسی خوشکار and مجید شمس الدینی نژاد},
title = {فرهنگ سیاسی نخبگان زمانه برآمدن و برافتادن پهلوی اول},
journal = {پژوهشنامه علوم سیاسی},
year = {2015},
volume = {10},
number = {37},
month = {September},
issn = {1735-790X},
pages = {7--36},
numpages = {29},
keywords = {فرهنگ سیاسی، نخبگان، رضاشاه، برآمدنِ پهلوی اول، برافتادنِ پهلوی اول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرهنگ سیاسی نخبگان زمانه برآمدن و برافتادن پهلوی اول
%A خلیلی, محسن
%A امیر عباسی خوشکار
%A مجید شمس الدینی نژاد
%J پژوهشنامه علوم سیاسی
%@ 1735-790X
%D 2015

[Download]