ناتوانی های یادگیری, دوره (4), شماره (4), سال (2015-9) , صفحات (66-84)

عنوان : ( اثربخشی برنامه‌ی مبتنی بر بازی‌های نرم‌افزاری با رویکرد زبان‌شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال خواندن )

نویسندگان: سارا کلانی , سید محسن اصغری نکاح , علی غنائی چمن آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه نرم­افزاری بازی­های زبان شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش­آموزان با اختلال خواندن انجام گرفته است. طرح پژوهش حاضر آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواهاست. جامعه‌ی آماری در این مطالعه عبارت است از کلیه‌ی دانش­آموزان دارای اختلال خواندن پسر پایه‌ی دوم دبستان که در سال تحصیلی 92-1391 به مراکز اختلالات یادگیری شهر مشهد مراجعه کرده اند. به روش نمونه­گیری در دسترس برای دو گروه آزمایش و گواه، نمونه­ای شامل 20 دانش­آموز از دو مرکز اختلال یادگیری ناحیه 6 و 3 آموزش و پرورش استثنایی شهر مشهد انتخاب شدند. در برنامه مداخله گروه آزمایش، برای هر دانش‌آموز جلسات آموزشی با کمک برنامه نرم­افزار بازی­های زبان شناختی برگزار شد و در گروه گواه نیز هر دانش­آموز از آموزش­های مرسوم در مراکز اختلال یادگیری بهره می­جست. جهت سنجش دقت خواندن و درک مطلب دانش­آموزان از آزمون تشخیصی خواندن شیرازی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در دقت خواندن (05/0>P)، درک مطلب (01/0>P) تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش می­توان گفت آموزش به کمک نرم­افزار آموزشی بازی­های زبان شناختی نسبت به روش‌های مرسوم بر عملکرد دقت خواندن و درک مطلب تاثیرگذارتر بوده است.

کلمات کلیدی

اختلال خواندن؛ بازی‌های نرم افزاری زبان شناختی؛ درک مطلب؛ دقت خواندن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049325,
author = {کلانی, سارا and اصغری نکاح, سید محسن and غنائی چمن آباد, علی},
title = {اثربخشی برنامه‌ی مبتنی بر بازی‌های نرم‌افزاری با رویکرد زبان‌شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال خواندن},
journal = {ناتوانی های یادگیری},
year = {2015},
volume = {4},
number = {4},
month = {September},
issn = {2251-8673},
pages = {66--84},
numpages = {18},
keywords = {اختلال خواندن؛ بازی‌های نرم افزاری زبان شناختی؛ درک مطلب؛ دقت خواندن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی برنامه‌ی مبتنی بر بازی‌های نرم‌افزاری با رویکرد زبان‌شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال خواندن
%A کلانی, سارا
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A غنائی چمن آباد, علی
%J ناتوانی های یادگیری
%@ 2251-8673
%D 2015

[Download]