دومین همایش مالی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2015-03-12

عنوان : ( بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی با نقش تعدیل گری ویژگی های روان نژندی، سازگاری و وظیفه شناسی )

نویسندگان: کاظم زوارسهل آبادی , محمدمهدی فراحی , سعید مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر شکل گیری رفتارهای شهروندی سازمانی و نیز نقش تعدیل گری ویژگی های شخصیتی روان نژندی، سازگاری و وظیفه شناسی در این رابطه بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه کارشناسان یک سازمان بزرگ فرهنگی مذهبی در شرق کشور به تعداد 490 نفر بوده است که از بین آنها تعداد 217 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های رفتار شهروندی پودساکف و همکاران (1997)، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و فرم کوتاه پنج عاملی شخصینی نئو انجام شد. پردازش حاص از داده ها با استفاده از مدل رگرسیون سلسله مراتبی حاکی از آن است که ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار بوده و ویژگی های روان نژندی و سازگاری این رابطه را تعدیل می کنند. این یافته های بدان معناست که توسعه رفتارهای شهروندی در سازمان از طریق ارتقا ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار و نیز به کارگیری افرادی با ویژگی های سازگانی و ثبات هیجانی امکان می یابد.

کلمات کلیدی

, ابعاد عدالت سازمانی, رفتار شهروندی سازمانی, شخصیت, روان نژندی, سازگاری, وظیفه شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049357,
author = {زوارسهل آبادی, کاظم and فراحی, محمدمهدی and مرتضوی, سعید},
title = {بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی با نقش تعدیل گری ویژگی های روان نژندی، سازگاری و وظیفه شناسی},
booktitle = {دومین همایش مالی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ابعاد عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، شخصیت،روان نژندی، سازگاری، وظیفه شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی با نقش تعدیل گری ویژگی های روان نژندی، سازگاری و وظیفه شناسی
%A زوارسهل آبادی, کاظم
%A فراحی, محمدمهدی
%A مرتضوی, سعید
%J دومین همایش مالی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
%D 2015

[Download]