دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها , 2015-03-20

عنوان : ( بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در تمایل کارکنان برای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی )

نویسندگان: کاظم زوارسهل آبادی , محمدمهدی فراحی , سعید مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتار شهروندی سازمانی از عوامل مهم در اثربخشی و کارایی عملیات سازمان است. در پژوهش حاضر نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در تمایل کارکنان برای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی بررسی گردید. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه کارشناسان یک سازمان بزرگ فرهنگی مذهبی در شرق کشور به تعداد 490 نفر بوده، که از بین آنها تعداد 217 نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه های رفتار شهروندی پودساکف و همکاران ( 1997 ) و فرم کوتاه پنج عامل شخصیتی نئو (کاستا و مک کری، 1992) انجام شد. پردازش حاصل از داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که از میان پنج عامل بزرگ شخصیت، ابعاد وظیفهشناسی، سازگاری و برونگرایی بیشترین نقش را در پیش بینی بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دارند. این سه بعد ویژگی شخصیتی قادرند 736/0 از واریانس رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را تبیین نمایند. از اینرو ویژگیهای شخصیتی کارکنان یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز رفتار شهروندی سازمانی آنها میباشد. بر همین اساس توجه به نوع احساسات و شخصیت افراد هنگام استخدام و بهکارگیری آنان اهمیت خاصی مییابد

کلمات کلیدی

, رفتار شهروندی سازمانی, پنج بعد بزرگ شخصیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049359,
author = {زوارسهل آبادی, کاظم and فراحی, محمدمهدی and مرتضوی, سعید},
title = {بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در تمایل کارکنان برای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {رفتار شهروندی سازمانی، پنج بعد بزرگ شخصیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در تمایل کارکنان برای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی
%A زوارسهل آبادی, کاظم
%A فراحی, محمدمهدی
%A مرتضوی, سعید
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها
%D 2015

[Download]