دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05

عنوان : ( آسیب یابی خرپاها به یاری پاسخ های ایستای دارای اغتشاش )

نویسندگان: محمد صادق کاظمیان , هاشم جهانگیر , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

راهکاری برای آسیب یابی سازه های خرپایی در این مقاله ارائه میشود. این روش برپایه ی کمینه سازی تفاوت میان پاسخهای اندازه گیری شده ی سازه آسیب دیده و پاسخهای به دست آمده از الگوی تحلیلی آن است. در این فن، از پاسخهای ایستای سازه بهره جویی میشود. شیوه های مزبور، برای برآورد خسارت در سازه های خرپایی به حل مساله برنامه ریزی ناخطی قیددار منجر میشود. خاطرنشان میکند، برنامه ریزی درجه دوم پیاپی برای حل مساله بهینه سازی به کار میرود. باید افزود، دستگاههای اندازه گیری پاسخهای سازه دقیق نیستند. به سخن دیگر، پاسخهای اندازه گیری شده خطا دارند. در این مقاله، اثر خطای اندازه گیری بر روی روش ارائه شده بررسی میگردد. برای این کار، شبیه سازی مونت کارلو استفاده میگردد . نتیجه ها نشان میدهند روش پیشنهادی در حضور خطاهای ایجاد شده در اندازه گیری داده ها نیز توانایی شناسایی عضوهای آسیبدیده را دارا میباشد.

کلمات کلیدی

, آسیبیابی, پاسخهای ایستا, , خرپاها, برنامهریزی ناخطی, شبیهسازی مونت کارلو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049360,
author = {محمد صادق کاظمیان and جهانگیر, هاشم and قلعه نوی, منصور},
title = {آسیب یابی خرپاها به یاری پاسخ های ایستای دارای اغتشاش},
booktitle = {دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آسیبیابی، پاسخهای ایستا، ، خرپاها، برنامهریزی ناخطی،شبیهسازی مونت کارلو.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسیب یابی خرپاها به یاری پاسخ های ایستای دارای اغتشاش
%A محمد صادق کاظمیان
%A جهانگیر, هاشم
%A قلعه نوی, منصور
%J دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2015

[Download]