تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (30), شماره (6), سال (2014-9) , صفحات (852-860)

عنوان : ( تأثیر زمان برداشت گلبرگ در ارقام بهاره گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) بر عملکرد گلبرگ و دانه )

نویسندگان: فاطمه رحیمی ملکشان , افشین توکلی , مهدی راستگو , محمدرضا عظیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) گیاهی سازگار با مناطق خشک و نیمه خشک است که برای تولید دانه و گلبرگ آن کشت می شود. این تحقیق به منظور انتخاب ژنوتیپ های مناسب گلرنگ برای تولید دانه و گلبرگ و مطالعه تأثیر زمان برداشت گلبرگ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول زمان برداشت گلبرگها در دو سطح شامل: 1- برداشت گلبرگ در شروع گلدهی که پس از بازشدن طبق، اقدام به برداشت گلبرگها شد و 2- برداشت گلبرگها پس از انجام گرده افشانی و شروع پژمردگی گلبرگها بود. فاکتور دوم آزمایش ژنوتیپ های مختلف گلرنگ بهاره در 5 سطح شامل ژنوتیپ های: گلدشت، سینا، زنده رود، MEC88 و MEC59 بود. در این مطالعه صفات تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، بیولوژیک و گلبرگ و همچنین رنگ گلبرگها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین ژنوتیپ ها، MEC59 دارای بالاترین میزان عملکرد دانه و گلبرگ بود، ولی رنگ گلبرگ های آن زرد کم رنگ است و برای تولید گلبرگ مناسب نیست. زمان برداشت تأثیر معنی داری بر عملکرد دانه نداشت، ولی تأخیر در برداشت گلبرگها باعث کاهش عملکرد گلبرگها شد. تعداد طبق در بوته همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه و گلبرگ نشان داد. البته در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه رقم زنده رود برای کشت دو منظوره بسیار مناسب است و رقم گلدشت نیز گلبرگ های قرمزتری دارد و برای تولید گلبرگ مناسب است.

کلمات کلیدی

, عملکرد گلبرگ, رنگ گلبرگ, عملکرد دانه, گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049367,
author = {فاطمه رحیمی ملکشان and افشین توکلی and راستگو, مهدی and محمدرضا عظیمی},
title = {تأثیر زمان برداشت گلبرگ در ارقام بهاره گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) بر عملکرد گلبرگ و دانه},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2014},
volume = {30},
number = {6},
month = {September},
issn = {1735-0905},
pages = {852--860},
numpages = {8},
keywords = {عملکرد گلبرگ، رنگ گلبرگ، عملکرد دانه، گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر زمان برداشت گلبرگ در ارقام بهاره گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) بر عملکرد گلبرگ و دانه
%A فاطمه رحیمی ملکشان
%A افشین توکلی
%A راستگو, مهدی
%A محمدرضا عظیمی
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2014

[Download]