پژوهش های تولیدات دامی, دوره (6), شماره (11), سال (2015-4) , صفحات (71-82)

عنوان : ( تاثیر موننسین، اسانس آویشن و دارچین بر قابلیت هضم مواد مغذی، تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی و متابولیت های پلاسمای گاوهای نر هلشتاین )

نویسندگان: سیدعلیرضا وکیلی , بهزاد خرمی , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر موننسین، اسانس آویشن و دارچین بر ویژگی­های تجزیه ­پذیری ماده خشک و پروتئین خام کنجاله تخم پنبه، دانه جو و ذرت سیلویی، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی متابولیت­های خون در گاوهای نر هلشتاین تغذیه شده با جیره­ های غنی از کنسانتره بود. از چهار گاو نر هلشتاین (وزن اولیه 35 ± 540 کیلوگرم) با فیستولای شکمبه­ ای در یک طرح مربع لاتین 4×4 با دوره ­های 21 روزه و 4 تیمار: شاهد (بدون افزودنی)، آویشن (500 میلی­گرم اسانس آویشن در کیلوگرم ماده خشک مصرفی)، دارچین (500 میلی­گرم اسانس دارچین در کیلوگرم ماده خشک مصرفی) و موننسین (33 میلی­گرم موننسین در کیلوگرم ماده خشک مصرفی) استفاده شد. گاوها تا حد اشتها با یک جیره پایه مخلوط حاوی 30 درصد علوفه و 70 درصد کنسانتره تغذیه شدند. قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی بین تیمارها مشابه بود، به جز قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی که در گاوهای تغذیه شده با اسانس دارچین نسبت به گاوهای تغذیه ­کننده موننسین کمتر بود (05/0 P≤ ). افزودن اسانس ­های گیاهی و موننسین اثری بر فراسنجه ­های تجزیه­ پذیری ماده خشک کنجاله تخم پنبه، دانه جو و ذرت سیلویی نداشت. ویژگی­ های تجزیه­ پذیری پروتئین خام دانه جو و ذرت سیلویی تحت تاثیر تیمارهای افزودنی قرار نگرفت. همچنین مکمل نمودن اسانس­ های گیاهی و موننسین تاثیری بر فراسنجه­ های تجزیه ­پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی ذرت سیلویی نداشت. در رابطه با تجزیه ­پذیری کنجاله تخم پنبه، به جز بخش سریع تجزیه و تجزیه­ پذیری موثر پروتئین خام که در بین تیمارها مشابه بود، تغذیه اسانس ­های گیاهی بخش کند تجزیه پروتئین خام کنجاله تخم پنبه را کاهش دادند (05/0 P≤ ). نرخ تجزیه پروتئین خام در تیمار موننسین به­ طور معنی­ داری در مقایسه با تیمارهای دیگر بیشتر بود (05/0 P≤ ). غلظت­های پلاسمایی گلوکز، نیتروژن اوره­ای و کلسترول کل تحت تاثیر استفاده از موننسین، اسانس آویشن و دارچین قرار نگرفت، هر چند غلظت پلاسمایی تری­گلیسرید به ­طور معنی­ داری با افزودن اسانس دارچین در مقایسه با تیمار موننسین و آویشن افزایش یافت (05/0 P≤ ). نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از اسانس آویشن و دارچین (500 میلی­گرم اسانس در کیلوگرم ماده خشک مصرفی) در جیره گاوهای نر هلشتاین اثرات ناچیزی بر قابلیت هضم مواد مغذی، ویژگی­ های تجزیه­ پذیری شکمبه­ ای ماده خشک و پروتئین خام مواد خوراکی و غلظت متابولیت­ های پلاسما دارد.

کلمات کلیدی

, اسانس آویشن و دارچین, موننسین, قابلیت هضم مواد مغذی, تجزیه پذیری شکمبه ای, گاو نر هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049372,
author = {وکیلی, سیدعلیرضا and خرمی, بهزاد and دانش مسگران, محسن},
title = {تاثیر موننسین، اسانس آویشن و دارچین بر قابلیت هضم مواد مغذی، تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی و متابولیت های پلاسمای گاوهای نر هلشتاین},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {11},
month = {April},
issn = {2251-8622},
pages = {71--82},
numpages = {11},
keywords = {اسانس آویشن و دارچین، موننسین، قابلیت هضم مواد مغذی، تجزیه پذیری شکمبه ای، گاو نر هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر موننسین، اسانس آویشن و دارچین بر قابلیت هضم مواد مغذی، تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی و متابولیت های پلاسمای گاوهای نر هلشتاین
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A خرمی, بهزاد
%A دانش مسگران, محسن
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ 2251-8622
%D 2015

[Download]